Informasjon om behandling av personopplysninger

Informasjon om behandling av personopplysninger

  • Del:

Kameo Norwegian Branch, org.nr 916 253 192 ("vi", "vår" eller "oss") er en del det danske selskapet Kameo ApS, med dansk CVR-nr 36490896. Kameo Norwegian Branch er ansvarlig for behandling av personopplysninger i Norge.

Vår bruk er i samsvar med personopplysningsloven av 2018, og følgelig den regulering som følger av EUs personvernforordning (heretter omtalt som «GDPR»).

Personopplysninger vi behandler om deg

Du har mottatt en kopi av dette dokumentet fordi vi behandler følgende typer personopplysninger om deg:

• Navn

• Postadresse

• Telefon

Personopplysningene behandles i medhold av vår berettigede interesse i å markedsføre våre tjenester til deg i din profesjonelle rolle (dvs. ikke som forbruker), for å generere mer kommersiell aktivitet, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi bruker personopplysninger kun til dette formålet.

Vi har samlet informasjonen fra deg enten i forbindelse med din tidligere lånesøknad, gjennom egen innhenting gjennom åpne kilder på internett eller fra andre eksisterende låntakere / i forbindelse med nettverk i bransjen.

Mottakere som kan få tilgang til dine personopplysninger

Dine personopplysninger er delt med vår leverandør for automatisk utsendelse av e-post. I tillegg kan personopplysningene dine deles med Kameo svensk filial og Kameo ApS (men kun for formål som samsvarer med det ovennevnte).

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Vi behandler generelt bare personopplysninger innenfor EØS. I tilfeller der opplysninger behandles utenfor EØS, gjøres dette bare i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse. Vår IT-leverandør ZWEBB Serbia d.o.o. har i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF, Artikkel 26(2) stilt tilstrekkelige garantier for vern av privatlivets fred og personers grunnleggende rettigheter og friheter samt for utøvelsen av tilsvarende rettigheter.

Hvis du vil ha en kopi av dokumenter som viser de mulige sikkerhetstiltakene vi har iverksatt for å sikre beskyttelse av personopplysninger eller informasjon om hvor disse ble gjort tilgjengelige, kan du få dette ved å kontakte oss. Kontaktinformasjon finner du nederst i dette dokumentet.

Lagring

Vi lagrer dine personopplysninger i ett år fra innsamling, med mindre du velger å samtykke til fortsatt bruk av dine personopplysninger. I så fall er ditt samtykke det rettslige grunnlaget for vår fortsatte behandling, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Vi lagrer deretter opplysningene dine inntil du tilbakekaller samtykket, eller dersom vi finne ut at det ikke lenger er behov for opplysningene. Vi vil i så fall informere deg om at vi ikke lenger vil lagre informasjonen din. Et tilbakekalt samtykke påvirker ikke berettigelsen av opplysningsbehandlingen som allerede er utført.

Dine rettigheter

I samsvar med gjeldende personopplysningslov, har du rett til å få tilgang til informasjon om personopplysningene vi har om deg (gjennom utdrag fra våre registre) og rett til å kreve retting av dine personopplysninger.

Under visse omstendigheter kan du også be om å slette eller at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Du har også rett til å protestere mot vår behandling.

Du har også, under visse vilkår, rett til å motta personopplysninger om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Du har også rett til å få overført opplysninger til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). Dette forutsetter at behandlingen er basert på enten samtykke eller avtale.

Du kan lese mer om dine rettigheter ved å trykke her.

Hvis du har noen klager angående vår behandling av dine personopplysninger, setter vi pris på om du melder ifra til oss først. Du har imidlertid rett til å klage til de norske tilsynsmyndighetene (Datatilsynet). Klagemulighetene er gjort rede for på www.datatilsynet.no.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter i henhold til det ovennevnte, eller ønsker å komme i kontakt med oss ​​på grunn av vår behandling av dine personopplysninger, kan du gjøre dette ved å kontakte oss på telefon 919 03 155 eller ved å sende en e-post til helpdesk@kameo.no.

Kameos personvernombud:

Amalie Grue Eriksen

amalie@kameo.no