Personvernerklæring låntakere

Her, som låntakere, kan du få tilgang til Kameo Norwegian Branchs informasjon om hvordan personlige data du forlater nå og under medlemskapet blir håndtert.
Tilsvarende retningslinjer for långivere finnes på denne siden.

  • Del:

PERSONVERNERKLÆRING OVERFOR LÅNTAKERE

Hva beskriver denne personvernerklæringen?

Kameo Norwegian Branch, org.nr 916 253 192 ("vi", "vår" eller "oss") er en del det danske selskapet Kameo ApS, med dansk CVR-nr 36490896. Kameo Norwegian Branch er ansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med vår låneformidlingstjeneste. Vår bruk er i samsvar med personopplysningsloven av 2018, og følgelig den regulering som følger av EUs personvernforordning (heretter omtalt som «GDPR»).

Gjennom denne personvernerklæringen vil vi informere deg om hvilke personopplysninger vi behandler på grunn av din forbindelse til en juridisk person som søkte eller ytet et lån. Denne forbindelsen består vanligvis av å være garantist, innehaver av selskapssignatur eller eierskap til en juridisk person som er en låntaker eller potensiell låner.

Vi kan også samle personopplysninger om personer med annen type tilkobling til låntakere / potensielle låntakere. Dette gjelder spesielt for personer hvis personopplysninger vises i dokumenter som er lagt til grunn for å foreta en kredittvurdering av låntakeren. Personopplysninger om denne kretsen av personer håndteres også i samsvar med denne personvernerklæringen.

For spørsmål eller kommentarer om personvernerklæringen, eller dersom du ønsker å påberope deg dine rettigheter iht. personopplysningsloven, kontakt Kameo ved å ringe 919 03 155 eller send en e‑post til helpdesk@kameo.no.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Behandling av lånesøknader

Behandlingen av en lånesøknad foregår i flere trinn, noe som betyr at vi samler inn personopplysninger underveis. Det er ikke mulig for oss å spesifisere nøyaktig hvilke personopplysninger som samles inn, fordi det kan variere avhengig av dokumentasjonen som er sendt til oss. I det følgende beskriver vi derfor et overordnet nivå for trinnene i søknadsprosessen som involverer innsamling av personopplysninger.

Opprettelse av kontakt

Når representanter for en juridisk person kontakter oss for å ta opp et lån via telefon, e-post eller webskjema på Kameo.se, samler vi inn følgende personopplysninger om personen som kontakter oss:

• Navn

• E-postadresse

• Telefon

Kredittvurdering

På dette stadiet vil vi også utføre en kredittvurdering av den som inngir søknaden og den juridiske personen som søknaden gjelder. Vi samler dermed kredittinformasjon om den fysiske personen som inngir søknaden. Kredittinformasjon om juridisk person kan også inneholde personopplysninger i form av, blant annet navn på selskapets signaturberettigede og reelle eiere av den juridiske personen.

Intervjuer

Det neste trinnet i søknadsprosessen er at vi gjennomfører intervjuer med bl.a. kunder til den potensielle låntaker. Formålet med intervjuene er å få et bilde av om potensiell låntaker har vellykkede prosjekter bak seg. Gjennom intervjuene vil vi samle inn personopplysninger som intervjuobjektet gir oss om for eksempel representant for låntakeren. Intervjuene betyr også at vi vil behandle navnene og kontaktinformasjonene til de intervjuede.

Dokumentasjon

Vi vil be om dokumentasjon (f.eks. prosjektplan, prosjektberegning, årsrapporter, kopier av relevante avtaler og forsikring, relevante tillatelser, etc.) som brukes til å gjennomføre kredittanalysen. Dette materialet kan inneholde personopplysninger om personer med ulike typer forbindelser til potensiell låntaker (for eksempel selskapstegnere, reelle eiere og nøkkelansatte i selskapet). Vi samler også referanser til nøkkelpersoner hos potensiell låntaker og tilknyttede selskaper av betydning i det enkelte tilfelle (f.eks. byggefirmaer). Vi vil derfor behandle personopplysningene til slike nøkkelpersoner som de relevante referansepersonene oppgir.

Kredittrapporter vil (i tillegg til det ovennevnte) i løpet av saksbehandlingen også bli utarbeidet med hensyn til potensielle låntakers styre, eiere og selskapstegnere samt eventuelle garantister. Vi samler dermed kredittinformasjon om disse personene.

Tilgangsavtaler og lagring av dokumentasjon

Dersom et lån overføres, signerer låntakeren, sammen med eventuelle garantier, en låneavtale. Avtalen sammen med vedlegg ang. sikkerhet, lånetilbudsdokumentasjon og kontrolldokumenter vil bli lagret av oss. Disse dokumentene inkluderer navn, personnummer og adresse på selskapstegnere og garantister.

Vi behandler fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler i denne forbindelse fordi det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering, jf. personopplysningsloven § 12.

Spesielt om reelle eiere

Vi vil be om følgende typer personopplysninger om potensielle låntakers reelle eiere (og / eller dokumenter som inneholder slike personopplysninger):

• Personnummer

• Adresse

• Arbeidssituasjon

• Statsborgerskap

• Svar på kundespørsmål og bekreftelse på at du ikke er en utsatt politisk person (PEP)

• Kopi av pass eller førerkort

Vi behandler fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler i denne forbindelse fordi det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering, jf. personopplysningsloven § 12.

For hvilke formål behandler vi personopplysninger om personer knyttet til låntakere?

Å yte lånetjenester

Under dette formålet går behandling som involverer håndtering av personopplysninger om personer med forbindelse til skyldnere (reelle eiere, autoriserte fullmaktshavere/firmategnere, garantister og nøkkelpersoner). Vi behandler personopplysninger med grunnlag i vår berettigede interesse (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i å inngå, effektuere og administrere kontraktsforhold med låntaker og for å overføre lån:

• Administrasjon av lånesøknad og mulig kontraktsforhold med låner

• identitetskontroll

• Kredittinformasjon om låntakeren * og dets styre, eiere og signaturberettigede

• Kredittinformasjon vedrørende garantister

• Tilførsel av lån

• Yte kundeservice

• Administrere transaksjoner og transaksjonshistorikk

• Etablere fullmakt for å representere selskaper

* Kredittinformasjon vedrørende låntaker inneholder personopplysninger om selskapets signaturberettigede og reelle eiere.

Å overholde lovbestemte lovbestemte forpliktelser

For å overholde lovbestemte forpliktelser behandler vi også personopplysninger om oppdragsgivere for låntakere for følgende formål, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c:

• For å overholde gjeldende lovkrav om kundekunnskap og for å hindre, oppdage og undersøke hvitvasking av penger, terrorfinansiering og svindel

For å overholde lovbestemte forpliktelser, behandler vi personopplysninger om representanter for låntakere som vi samlet inn under behandlingen av lånesøknaden og eventuelle opplysninger samlet i løpet av låneavtaleforholdet. Dette finner sted for følgende formål:

• For å overholde regnskapslovgivningen, herunder regnskapsloven og bokføringsloven og -forskriften

• For å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndigheter (f.eks. skattemyndigheter, politi og konkursmyndigheter)

• For å overholde annen lovgivning som fra tid til annen gjelder for foretak som er gitt tillatelse til å drive som betalingsinstitusjoner, og som yter betalingstjenester

Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?

Personopplysninger om personer tilknyttet låntakere blir behandlet av Kameo Norwegian Branch, Kameo svensk filial og Kameo ApS. Personopplysninger vil også bli håndtert av vår IT-leverandør, ZWEBB Serbia d.o.o. Vi gir også personopplysninger til myndigheter som skatteetaten for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til loven. For å verifisere at de reelle eiere ikke står på sanksjoner lister, eller er politisk utsatte personer, vil et selskap som utfører en slik screening få tilgang til personers navn og personnummer.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Vi har tatt i bruk egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de personopplysninger vi behandler mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, forstyrrelser, endring og ødeleggelse. I tilfeller der en ekstern leverandør håndterer personopplysninger på vegne av oss, har vi inngått en avtale med leverandøren for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger.

Hvor behandles mine personopplysninger?

Vi behandler generelt bare personopplysninger innenfor EØS. I tilfeller der opplysninger behandles utenfor EØS, gjøres dette bare i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse. Vår IT-leverandør ZWEBB Serbia d.o.o. har i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF, artikkel 26(2) stilt tilstrekkelige garantier for vern av privatlivets fred og personers grunnleggende rettigheter og friheter samt for utøvelsen av tilsvarende rettigheter.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer kun personopplysninger så lenge de trengs for de formålene de ble samlet inn for. I mange tilfeller behandler vi opplysninger hovedsakelig for å overholde rettslige plikter. I disse tilfellene bestemmer relevant lovgivning hvor lenge dataene er lagret. I noen tilfeller kan du ha rett til å påvirke hvor lenge dine personopplysninger behandles. Følgende lagringstider er satt:

Minst fem år. Navn, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, adresse, sysselsetting, statsborgerskap, svar vedrørende kundehenvendelser og bekreftelse på at du ikke er en politisk utsatt person (PEP) og kopi av pass, alternativt annen identifikasjon/tillatelse, adresser for å oppfylle gjeldende lovkrav på kundekunnskap og for å hindre, oppdage og undersøke hvitvasking av penger, terrorfinansiering og svindel.

Opptil ti år. Navn, personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer til låntakere og garantister, låneavtaler, sikkerhetsavtaler, låntakers bankdetaljer og transaksjonshistorie i forbindelse med behandling for å oppfylle kravene i regnskapslovgivningen.

• Navn, personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer til låntakere og garantister, låntakers bankkontodetaljer, transaksjonshistorikk, personopplysninger i kredittrapporter, dokumentasjon og informasjon innsamlet gjennom intervjuer som er behandlet som en del av arbeidet med å inngå, utføre og administrere kontraktsforhold og til å formidle lån lagres i opptil ti år etter oppsigelse av kontraktsforholdet, sett i lys av den generelle foreldelsestiden på ti år for rettslige krav. Dette gir oss mulighet til å forsvare og fremme eventuelle rettslige krav.

Hvordan kan du påvirke vår behandling av dine personopplysninger?

Personer som opplysningene gjelder, har når som helst rett til å motsette seg bruk av opplysninger for direkte markedsføring. I samsvar med gjeldende lovgivning, har du også rett til å få tilgang til informasjon om de personopplysninger vi har om deg, og rett til å kreve retting av personopplysninger om deg. Hvis du vil ha slik informasjon, kan du be om dette ved å kontakte oss via e-post eller e-post. Våre kontaktdetaljer er nevnt ovenfor. Den enkleste måten å få tilgang til informasjonen vi har lagret om deg på, er å laste dem ned når du er innlogget på vår nettside.

Du kan også ved gitte omstendigheter be om å få personopplysningene som gjelder deg overført til deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, samt kan få dem overført direkte til andre behandlingsansvarlige.

Du kan også, under visse omstendigheter, be om sletting eller begrensning av dine personopplysninger eller protestere mot behandlingen. Du har også rett til å sende inn en klage til det norske Datatilsynet, som kan gjøres gjennom www.datatilsynet.no. Vi setter imidlertid pris på om du kontakter oss først, slik at vi får mulighet til å etterkomme dine ønsker eller redegjøre for våre vurderinger.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets temaside om rettigheter ved å trykke her.