12 % rente | Risikoklasse C | Utvikling av tomannsbolig i Ålesund Avsluttet

Statusuppdatering 2019-07-09

Vi fakturerade låntagaren för en månadsränta, och dröjsmålsränta på 14% har löpt sedan tillbakabetalningen av lånet. Hjellhaugen Eiendom AS har nu betalat in pengarna till Kameo. Månadsränta + dröjsmålsränta för perioden är utbetald till alla investerares Kameo-konton.

Statusuppdatering 2018-05-04

Efter en period av utredning gällande återbetalning av ränta och dröjsmålsränta gällande lån 2156 kan vi nu som utlovat komma med en uppdatering.

Förklaring till låntagarens ränteskuld

  • Kameo beslutade om förtida återbetalning av lån 2156. Låntagaren klarade inte av att fullgöra sina förpliktelser enligt låneavtalet. Kameo erhöll inte 1: a prioritets pant i fastigheten som avtalat.
  • Kameo återbetalade lånet till Kameos investerare den 6 april 2018.
  • Inga lån betalas ut till låntagare förrän Kameo erhållit avtalad säkerhet. Eftersom Kameo inte fick 1: a prioritets pant i fastighet som utlovat behölls lånet kvar på Kameos klientmedelskonto i väntan på att låntagaren skulle lösa sin pantsituation.

Status

Låntagaren motsätter sig att betala någon ränteskuld och låneavgift trots förpliktelser enligt Kameos Låneavtal samt generella villkor för låntagare.

Kameo har i egenskap som Låneombud rådgjort med Kameos advokater och kommit fram till följande:

Driva en stämning är kostsam och ska ställas mot det totala skuldbeloppet samt sannolikheten att få betalt efter en vunnen tvist. Det finns två panthavare före Kameo en bank och en kommun och dessa kommer att få betalt först.  Det är osäkert om en tvångsförsäljning kommer att täcka kraven fullt och Kameo riskerar att dra på sig stora kostnader som inte täcks upp – vare sig fordran eller kostnader.

Om Kameo inte försöker inte att återkräva fordran, sker ingen återbetalning. Om ovanstående förmånstagare (prioriterad före Kameo) kräver tvångsförsäljning av hypotekslån eller om gäldenären går i konkurs, kan Kameo helt eller delvis omfattas. Vi tror inte att det är sannolikt att kravet kommer att lösas. Detta blir därför en kreditförslust.

Hur förbygger vi?

Att låna ut innebär alltid en risk. På Kameo förebygger vi risker genom att noggrant genomföra kreditanalys och ta in säkerheter innan lån utbetalas. På grund av dessa rutiner kunde vi betala tillbaka hela lånet till Kameos investerare. När en låntagare inte kan av olika anledningar fullfölja låneavtalet begär vi lån förtida återbetalt.

  • Del: