Kameo vil informere om at vi per 1.desember 2022 innfører en suksessavgift for investorer. Suksessavgiften gjelder nye lån etter denne datoen og påvirker ikke tildligere investeringer. Les mer på www.kameo.no/Om-tjenesten/Avgifter

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder Kameo AS og dets datterselskap Kameo ApS, med filialene Kameo Norwegian Branch og Kameo Svensk Filial. Erklæringen inneholder informasjon som du har krav på når det innhentes, behandles og lagres opplysninger om deg. Med «deg» mener vi deg som:-

 • investor/långiver eller låntaker i lån som formidles via Kameos plattform;
 • reell eier, daglig leder eller styremedlem i en investor/långiver eller låntaker;
 • kausjonist for lån som er formidlet via Kameos plattform; eller
 • har tilmeldt deg som abonnent på vårt nyhetsbrev og/eller annen markedsføring fra Kameo.

Nedenfor har vi listet opp:

 • hvilken informasjon vi samler inn om deg;
 • når vi vil samle inn denne informasjonen;
 • hvor lenge informasjonen oppbevares av Kameo; samt
 • hvordan du kan klage på vår behandling av dine personopplysninger.

Hvilken informasjon vi samler inn og formålet med behandlingen, avhenger av om din relasjon til Kameo er direkte som investor/långiver eller låntaker, eller om du er representant, eier eller kausjonist for en bedrift som er investor/långiver eller låntaker gjennom Kameo. Beskrivelsen av de personopplysninger vi behandler er derfor delt inn ulike seksjoner avhengig av hva din relasjon til Kameo.

Hvem som har adgang til opplysningene, hvordan vi beskytter opplysningene, hvor lenge vi oppbevarer opplysningene og hvordan du kan benytte deg av dine rettigheter, er derimot stort sett felles for alle personopplysninger vi behandler, og behandles derfor samlet.

 1. Hvilke personopplysninger behandler vi?
  1. Investorer/långivere
   1. Investorer/långivere som er fysiske personer
   2. Investorer/långivere som er et selskap eller en sammenslutning
  2. Låntakere og kausjonister
  3. Personer og virksomheter som ikke er medlemmer, men kun abonnerer på nyhetsbrev
 2. Formålet med Kameos behandling av personopplysninger
  1. For investorer/långivere
  2. For låntakere
 3. Hvem har adgang til dine personopplysninger?
 4. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?
 5. I hvor lang tid oppbevarer vi dine personopplysninger?
 6. Hvordan kan du benytte deg av dine rettigheter?
  1. Medlemmer som har godkjent Kameos vilkår og etablert brukerprofil 
  2. Abonnenter på nyhetsbrev uten medlemskap

Har du spørsmål til vår behandling av dine personopplysninger er du alltid velkommen til å ta kontakt med Kameo. Klage kan sendes til vår Crowd Success Manager Andrine Bemer på andrine@kameo.no. Du kan også klage til Datatilsynet ved å følge fremgangsmåten som er beskrevet på tilsynets hjemmeside.

 • Del:

1. Hvilke personopplysninger behandler vi?

1.1 Investorer/långivere

a. Investorer/långivere som er fysiske personer

Når du som privatperson registrerer deg hos Kameo, samler vi inn følgende opplysninger:

 • ditt navn;
 • din nasjonalitet; og
 • din e-post adresse.

Dersom du også åpner en investeringskonto hos Kameo, vil også samle inn følgende:

 • ditt personnummer;
 • din adresse;
 • dine bankopplysninger knyttet til den kontoen som du utpeker for innbetalinger og utbetalinger via Kameo;
 • ditt telefonnummer;
 • dine svar på våre KYC-spørsmål (”Kundekjennskap”), herunder din bekreftelse på at du ikke er en politisk eksponert person i henhold til hvitvaskingsreglene;
 • den dato du har opprettet din investeringskonto hos Kameo;
 • ved underskrift med BankID: dato for underskrift, din IP-adresse og hvilken BankID-kunde som ble brukt; og
 • enhver opplysning du frivillig velger å gi gjennom din kommunikasjon med Kameo.

Kameo samler også opplysninger om enhver transaksjon som gjøres gjennom din Kameo-konto, slik hvitvaskingsloven og bokføringsloven krever.

Kameo samarbeider med eksterne leverandører for å kontrollere at du ikke er registrert på sanksjonslister eller er en politisk eksponert person, jf. hvitvaskingsloven § 2 bokstav f. På listene vil ditt navn, personnummer, adresse og stilling kunne fremgå.

b. Investorer/långivere som er et selskap eller en sammenslutning

Når et selskap eller en sammenslutning registreres som medlem hos Kameo, samler vi inn følgende personopplysninger om den fysiske personen som gjennomfører registreringen eller oppgis som kontaktperson for selskapet eller sammenslutningen:

 • navn; og
 • epostadresse.

Dersom det også opprettes en investeringskonto for bedriften, samler vi dessuten inn følgende for bedriftens reelle eiere (jf. hvitvaskingsloven), daglig leder, styremedlemmer og den som oppgis som representant for bedriften ved registrering i Kameos system:

 • deres navn;
 • deres adresse;
 • deres personnummer, der dette er relevant;
 • kopi av deres ID (for eksempel pass);
 • ved underskrift med BankID: dato for underskrift, IP-adresse og hvilken BankID-kunde som ble brukt; og
 • de svar som er gitt på våre KYC-spørsmål (”Kundekjennskap”), herunder bekreftelse på at ingen av de nevnte personer er en politisk eksponert person i henhold til hvitvaskingsloven.

Vi innhenter også kredittinformasjon fra eksterne leverandører samt informasjon gjennom det offentlig tilgjengelige aksjonærregisteret (for aksjeselskaper). Her kan det fremkomme personopplysninger som navn på personer i virksomhetens ledelse, indirekte og direkte eiere, samt autoriserte representanter. Vi behandler også opplysninger om enhver transaksjon gjort gjennom din investeringskonto hos Kameo. Slike opplysninger kan inneholde personopplysninger. Disse dataene lagres i vårt system.

Vi samarbeider med eksterne leverandør for å kontrollere om noen av bedriftens representanter og eiere opptrer på sanksjonslister eller er en politisk eksponert person i henhold til hvitvaskingsreglene. Også disse opplysningene lagres i Kameos system.

Ved kommunikasjon med Kameos kundeservice vil vi behandle de persondata som bedriftens representant måtte gi til Kameo.

1.2 Låntakere og kausjonister

Kameo gir ikke lån til fysiske personer. Følgende gjelder derfor kun persondata som gis til eller innhentes av Kameo i forbindelse med at lån formidles til en bedrift som fysiske personer har en relasjon til, for eksempel som den representanten som sender inn lånesøknaden, eller som reell eier, aksjonær, styremedlem, daglig leder eller som kausjonist for selskapets forpliktelser.

Behandlingen av bedriftens lånesøknad skjer i flere trinn, noe som medfører at vi samler inn personopplysninger om personer med relasjon til bedriften underveis.

i. Opprettelse av kontakt mellom låntaker og Kameo

Når representanter for en bedrift kontakter oss for å ta opp et lån, samler vi inn følgende personopplysninger om den personen som kontakter oss:

 • kontaktpersonens navn;
 • kontaktpersonens e-postadresse; og
 • kontaktpersonens telefonnummer.

ii. Kredittvurdering

Når vi mottar en lånesøknad innhenter vi en kredittvurdering både av den personen som sender inn søknaden på vegne av bedriften, og den bedriften som søknaden gjelder. I løpet av behandlingen av lånesøknaden innhentes etter omstendighetene også kredittvurderinger av styremedlemmer, indirekte og direkte eiere, samt personer som har rett til å signere for bedriften, samt garantister for det lånet som bedriften har omsøkt. Informasjonsinnhenting om personer som er tilknyttet bedriften som søker lån, er et ledd i Kameos tiltak for å hindre svindel, og er en del av den helhetsvurdering Kameo gjør ved vurderingen av om lånet skal gjøres tilgjengelig for crowden. Kredittinformasjon om bedriften kan også inneholde personopplysninger, blant annet navn på selskapets signaturberettigede og reelle eiere av bedriften.

iii. Intervjuer

Om kredittvurderingen er tilstrekkelig god, gjennomfører vi intervjuer med den potensielle låntakerens kunder. Hensikten med intervjuene er å få et bilde av om bedriften har vellykkede prosjekter bak seg. I denne forbindelse vil vi behandle navn og kontaktinformasjon til referansene, samt de personopplysninger intervjuobjektene måtte gi til Kameo.

iv. Innhenting av dokumentasjon

I forbindelse med risikoanalysen av låntaker og prosjekt, vil vi innhente dokumentasjon som prosjektplan, prosjektberegning, årsrapporter, kopier av relevante avtaler og forsikring, relevante tillatelser, etc. Dette materialet kan inneholde personopplysninger om personer med ulike forbindelser til bedriften, for eksempel nøkkelansatte, representanter for leverandører, kjøpere etc. Vi samler også i noen tilfeller inn referanser til nøkkelpersoner hos bedriften og tilknyttede selskaper av betydning, og behandler de personopplysningene som de relevante referansene oppgir.

v. Inngåelse av avtaler

Dersom et lån publiseres og tegnes av crowden, signerer låntaker en låneavtale med samtlige långivere som har tegnet seg gjennom låneauksjonen på plattformen. Låneavtalen blir sammen med sikkerhetsavtale, gjeldsbrev, pantedokumenter, kausjonserklæring, lånetilbud og annen dokumentasjon som dokumenterer den avtale som er inngått, lagret i Kameos system. Kausjonsavtale og evt. sikkerhetsavtale og pantedokumenter signeres av kausjonisten.

Dokumentene inkluderer navn, personnummer, adresse og epost-adresse på selskapstegnere og kausjonister. Den låneavtale som gjøres tilgjengelig for den enkelte långiver inneholder kun navn og adresse på låntaker og kausjonist.

Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler behandles av Kameo i forbindelse med avtaleinngåelse fordi det er saklig behov for sikker identifisering. Identifikasjon med fødselsnummer er nødvendig for å oppnå slik entydig identifisering, jf. personopplysningsloven § 12.

vi. Særskilt om bedriftens reelle eiere

Kameo innhenter følgende personopplysninger om den potensielle låntakers reelle eiere, jf hvitvaskingsreglene, og/eller dokumenter som inneholder slike personopplysninger:

 • personnummer;
 • adresse;
 • arbeidssituasjon;
 • statsborgerskap;
 • de svar som er gitt på våre KYC-spørsmål («Kundekjennskap»), herunder en bekreftelse på at nevnte personer ikke er en utsatt politisk person i henhold til hvitvaskingsloven; og
 • kopi av pass eller førerkort.

Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler behandles i denne forbindelse fordi det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering, jf. personopplysningsloven § 12.

1.3 Personer og virksomheter som ikke er medlemmer, men kun abonnerer på nyhetsbrev

Selv om du ikke er medlem, kan du abonnere på vårt nyhetsbrev via vår hjemmeside eller andre sosiale medier. Har du meldt deg på slikt abonnement vil vi lagre din epostadresse, og ditt navn dersom du har oppgitt det til oss.
Vi benytter opplysningene til utsendelse av de nyhetsbrev som du til enhver tid er tilmeldt. Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er således GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

2. Formålet med Kameos behandling av personopplysninger

2.1 For investorer/långivere

Vi behandler personopplysninger fra investorer/långivere til følgende formål:

 • registrering av konto og medlemskap;
 • åpning av investeringskonto;
 • identitetskontroll i samsvar med hvitvaskingslovens kapittel 4;
 • administrasjon av konto og medlemskap;
 • formidling av lån via plattformen;
 • kundeservice; og
 • håndtering av transaksjoner initiert av investoren, og historikk knyttet til disse transaksjonene, jf. hvitvaskingsloven § 4 og bokføringsloven.

Når det er en bedrift som tegner medlemskap som investor/långiver, behandler Kameo dessuten personopplysninger for følgende formål:

 • for å få bekreftet representantenes juridiske myndighet til å signere for bedriften; samt
 • kredittsjekk av bedriften*.

* Kredittsjekk utføres på virksomhetsnivå, men rapporten som Kameo innhenter fra tredjepart kan inneholde personopplysninger, for eksempel om bedriftens representanter og eiere.

Når du, eller bedriften du representerer, registreres som investor/långiver via Kameo, uttrykkes også et ønske om at du (eller den bedriften du er tilknyttet) er interessert i å delta i de transaksjoner som skjer på Kameos plattform. For å gjennomføre disse transaksjonene, må vi samle inn og lagre personopplysninger om deg, som angitt over. Uten opplysningene kan vi ikke oppfylle våre forpliktelser overfor deg eller den bedriften du er tilknyttet, som investor/långiver. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er følgelig hhv GDPR art. 6 nr. 1 bokstavene f og b.

Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler behandles fordi det er saklig behov for sikker identifisering både for anti-hvitvaskingsformål og for å sikre oppfyllelse av avtalene som du inngår via Kameos plattform, og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering, jf. personopplysningsloven § 12.

Kameo behandler også personopplysninger som nevnt over for å oppfylle lovpålagte plikter, jf. GDPR art. 6 nummer 1 bokstav c:

 • for å overholde gjeldende lovkrav om kundekunnskap og for å hindre, oppdage og undersøke hvitvasking, terrorfinansiering og svindel, jf. hvitvaskingsloven kapittel 4;
 • for å overholde regnskapslovgivningen, herunder bokføringsloven §§ 3, 4 til 7, 10, 13 og 13b samt bokføringsforskriften kapittel 3, 5, 7 og 8;
 • for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndigheter (f.eks. skattemyndigheter, politi og konkursmyndigheter); og
 • for å overholde annen lovgivning som fra tid til annen gjelder for foretak som er gitt tillatelse til å drive som betalingsinstitusjoner, og som yter betalingstjenester.

Hvis du har valgt å abonnere på Kameos nyhetsbrev eller en annen form for markedsføringsmateriale, bruker vi dine personopplysninger til å sende deg den ønskede type informasjon og/eller kampanjer. Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er således GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

Har du oppgitt personopplysninger i svar på kundeundersøkelser eller ved forslag til forbedring av våre tjenester, lagrer vi disse opplysningene for å utvikle og forbedre våre tjenester. Grunnlaget for behandlingen er da GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

2.2 For låntakere og kausjonister

Vi behandler personopplysninger i tilknytning til søknader om lån som vi mottar fra bedrifter, som nærmere angitt i punkt 1.2, til følgende formål:

 • for å yte de låneformidlingstjenester som låntaker har anmodet om gjennom sin søknad;
 • administrasjon av lånesøknad og mulig kontraktsforhold med låntaker;
 • identitetskontroll;
 • kredittinformasjon om låntakeren* og dets styre, eiere og signaturberettigede;
 • kredittinformasjon vedrørende kausjonister;
 • tilførsel av lån;
 • yte kundeservice;
 • administrere transaksjoner og transaksjonshistorikk; og
 • kontrollere låntakers representanters rett til å signere på vegne av låntaker.

* Kredittinformasjon som gjelder låntaker inneholder personopplysninger om selskapets signaturberettigede og reelle eiere.

Kameo behandler personopplysninger følgelig med grunnlag i den berettiget interesse vi har i å inngå, effektuere og administrere kontraktsforhold med låntaker og for å overføre lån, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

Kameo behandler også personopplysninger som nevnt over for å oppfylle lovpålagte plikter, jf. GDPR art. 6 nummer 1 bokstav c, herunder:

 • for å overholde gjeldende lovkrav om kundekunnskap og for å hindre, oppdage og undersøke hvitvasking av penger, terrorfinansiering og svindel, se hvitvaskingsloven kapittel 4; og
 • for å overholde lovbestemte forpliktelser, behandler vi personopplysninger om representanter for låntakere som vi samlet inn under behandlingen av lånesøknaden og eventuelle opplysninger samlet i løpet av låneavtaleforholdet. Dette finner sted for følgende formål:
  • for å overholde regnskapslovgivningen, herunder bokføringsloven §§ 3, 4 til 7, 10, 13 og 13b samt bokføringsforskriften kapittel 3, 5, 7 og 8;
  • for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndigheter (f.eks. skatte-myndigheter, politi og konkursmyndigheter); og
  • for å overholde annen lovgivning som fra tid til annen gjelder for foretak som er gitt tillatelse til å drive som betalingsinstitusjoner, og som yter betalingstjenester.

3. Hvem har adgang til dine personopplysninger?

Per i dag benytter vi følgende databehandlere:

 • software-leverandører;
 • skyløsningsleverandører;
 • distributører og agenter; og
 • inkassoselskap.

Kameo er forpliktet til å kontrollere at du som investor/långiver, så vel som bedriftsrepresentant og -eier, ikke opptrer på sanktionslister, i bedrageriregistre eller på lister over politisk eksponerende personer i henhold til hvitvaskingsloven. Kameo gjennomfører denne kontrollen ved bruk av tredjeparter. Den tredjepart som utfører kontrollen for Kameo, vil få adgang til de personopplysninger som er nødvendig for gjennomføring av kontrollen, inkludert navn og personnummer. Kameo er forpliktet til å gjøre partene i låneavtalene som inngås via Kameos plattform kjent for hverandre. Forpliktelsen innebærer at Kameo vil inkludere långivernes og eventuelle garantisters navn og adresse i den låneavtale som låntaker og den enkelte långiver har inngått med hverandre og som Kameo gjør tilgjengelig for låntaker og den aktuelle långiver etter innlogging på kameo.no. via låntakers og långivers Kameo-konto. Navn og adresse på långivere i et lån vil dessuten fremgå av den samleavtale som låntaker mottar og underskriver i forbindelse med utbetaling av lånet. Informasjonen vil dessuten gjøres kjent for Intrum i tilfelle av slikt mislighold som fører til at den enkelte långivers låneandel overdras til Intrum.

Kameo vil også dele personopplysninger med tredjeparter når vi er pålagt ved lov å gjøre dette.

Kameo oppbevarer i all hovedsak dine personopplysninger innenfor EU/EØS. Ved bruk av leverandører utenfor EU/EØS, slik som for eksempel vår software-leverandør ZWEBB med kontor i Serbia, benytter vi EUs modellavtaler for overføring til tredjeland for å sikre at dine personopplysninger håndteres i henhold til gjeldende lovgivning i EU.

4. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Kameo har truffet en rekke tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk og uautorisert adgang. Dine personopplysninger oppbevares digitalt under passord-beskyttelse og med begrenset adgang. I tilfelle hvor personopplysninger behandles av eksterne leverandører, har vi inngått avtaler med leverandørene som sikrer at dine opplysninger håndteres korrekt og til enhver tid er passende beskyttet.

5. I hvor lang tid oppbevarer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for de formål de ble innsamlet for. I mange tilfeller behandler vi dine data hovedsakelig for å overholde lovkrav. I disse tilfellene avgjør lovgivningen hvor lenge dine data må oppbevares.

I noen tilfeller kan du ha rett til å påvirke hvor lenge dine personopplysninger lagres. Følgende lagringsperioder gjelder som et utgangspunkt

 • Telefonnummer, personnummer, adresse, bankopplysninger, svar på våre KYC-spørsmål ("kundekjennskap") og identitetsbevis som behandles for at overholde gjeldene lovkrav om kundekjennskap og for å forhindre, oppdage og undersøke mulige tilfeller av hvitvask, terrorfinansiering og bedrageri, oppbevares av oss i minst fem år, i henhold til hvitvaskingsloven.
 • Telefonnummer, personnummer, adresse, bankopplysninger og transaksjonshistorikk oppbevares i opptil ti år, i henhold til regnskapsloven.
 • Telefonnummer, personnummer, adresse, bankopplysninger og transaksjonshistorikk behandlet som ledd i overholdelsen av våre avtalevilkår, oppbevares i opptil ti år etter at medlemskapet opphører, av hensyn til vår mulighet til å kunne forsvare og håndheve eventuelle juridiske krav som måtte springe ut av medlemsforholdet. Opplysninger vedrørende medlemskap uten investeringskonti slettes 3 måneder etter at kontoen ble åpnet.
 • Hvis du har sagt ja til å motta markedsføring og/eller andre opplysninger relatert til Kameos virksomhet, bruker vi din emailadresse til dette formålet inntil du informerer oss om at du ikke lenger ønsker å motta slike opplysninger. Du kan melde deg av og på nyhetsbrev når du er innlogget på din profil på Kameos hjemmeside, eller ved benytte lenken «unsubscribe» i Kameos nyhetsbrev.

6. Hvordan kan du benytte deg av dine rettigheter?

Medlemmer som har godkjent Kameos vilkår og etablert brukerprofil

I samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse har du rett til å få tilgang til personopplysningene Kameo har lagret om deg. Er du medlem som har godkjent Kameos vilkår og etablert brukerprofil på Kameos hjemmeside, kan du laste ned de opplysningene som er tilknyttet din bruker ved å logge inn på din Kameo-profil. Under visse omstendigheter har du også rett til å overføre denne dataen til en annen dataansvarlig (data- portabilitet).

Hvis dine opplysninger er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å få opplysningene rettet, med de begrensninger som følger av lovgivningen.

Så lenge Kameo ikke har plikt til å oppbevare dine personopplysninger som beskrevet over i punkt 5, kan du også kreve sletting eller begrensning av behandling og oppbevaring av dine personopplysninger.

b. Abonnenter på nyhetsbrev uten medlemskap

I samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse har du rett til å få tilgang til personopplysningene Kameo har lagret om deg. Når du ikke er medlem, kan du få tilgang til dine personopplysninger ved å sende en henvendelse til helpdesk@kameo.no.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrev ved å kontakte oss på e-post eller benytte lenken «unsubscribe» i Kameos nyhetsbrev. Når du har meldt deg av nyhetsbrev, og du ikke er medlem, har vi ikke lenger grunnlag for å behandle personopplysningene dine. Vi sletter da opplysningene dine etter tre måneder. Du kan også, samtidig som du melder deg av nyhetsbrevet, be om at vi sletter dine persondata umiddelbart.