Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Bærekraft er i Kameos ryggmarg

bærekraft

Kameo ble grunnlagt for å tilby en rettferdig og et transparent alternativ til bankene, for å kunne tilby finansiering til en bredere gruppe enn den bankene betjener og for å kunne tilby alle investeringsmuligheter som tidligere var forbeholdt de få og de med mye penger. Ved å tilby et bredere spekter av låntakere tilgang på kapital, og ved å tilby alle erfaringen med investeringer og god avkastning, kan flere beskytte eierskapet i sine gründervirksomheter, realisere ideene sine, og skape verdier for seg selv, for samfunnet og for arbeidstakere.

I 2015, etter tre år med forhandlinger, vedtok FN en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Denne arbeidsplanen er kjent som bærekraftmålene, og er inndelt i 17 ulike hovedmål hvorav hvert hovedmål har en rekke delmål. Som ledd i arbeidet med bærekraft har Kameo gjennomgått bærekraftmålene og identifisert de målene som er mest relevante for oss og vår virksomhet, og vi har vurdert hva vi kan gjøre som bedrift for å bidra til at verden kommer nærmere målsetningene.

Hvor har innsatsen størst effekt?

Vi er selvsagt bittesmå i en stor verden, men vi har gode forutsetninger for å gjøre en forskjell: Vi kan, og vi vil. Vi har en lang rekke låntakere som kan oppfordres til mer bærekraftige løsninger – nå og i fremtiden. Og vi har tusenvis av investorer som i tre land bruker sparepengene sine til å finansiere og dermed realisere mer eller mindre bærekraftige prosjekter.

Vi som jobber i Kameo skal gjøre vårt med en god kultur og bevissthet rundt valg av transportmiddel, møtekultur, sletting av digitalt innhold, kosthold, belysning og varme, gjenbruk og avfallshåndtering, krav til leverandører og varer, likestilling i ledelsen og mangfold i hele arbeidsstokken.

Den største effekten av vårt bærekraftarbeid vil vi likevel ha i den påvirkningen og bevisstgjøringen vi kan bidra til hos kundene våre. Vil våre investorer gjøre bærekraftige valg på vår plattform, så vil de antakelig gjøre slike vurderinger utenfor plattformen også. Og vil våre låntakere vurdere bærekrafttiltak i prosjekter som vi finansierer, så vil de ta med seg kunnskapen om disse fordelene inn i neste prosjekt.


Har du et bærekraftig prosjekt på gang og er nysgjerrig på finansiering gjennom crowdlending? Kontakt oss her.

Hvilke bærekraftmål er mest sentrale for Kameo?

Kameo har identifisert 3 hovedmål og 4 delmål som særlig relevante for hvordan Kameo som selskap kan bidra til at verden når bærekraftmålene. Disse delmålene er:

1) Likestilling mellom kjønnene – delmål 5.5:

Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv

2) Anstendig arbeid og økonomisk vekst – delmål 8.3 og 8.10

Støtte produktive aktiviteter, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester.

Utvide tilgangen til og stimulere til bruk av bank- og forsikringstjenester og finansielle tjenester for alle

3) Industri, innovasjon og infrastruktur – delmål 9.3

Øke tilgangen til finansielle tjenester, inkludert rimelig kreditt, for små industribedrifter og andre bedrifter, særlig i utviklingsland, og styrke disse bedriftenes posisjon og integrere dem i verdikjeder og markeder

I tillegg har Kameo løftet frem en del andre delmål som vil være særlig relevante med tanke på våre låntakeres prosjekter, herunder delmål 7.3 om dobling av energieffektiviteten, delmål 8.8 om beskyttelse av arbeidstakeres rettigheter, delmål 8b om ansettelse av lærlinger og ungdommer, delmål 11.3 om bærekraftig urbanisering og delmål 12.4 og 12.5 om avfallshåndtering og gjenbruk.

Pilarene i Kameos bærekraftstrategi

Kameos arbeid med bærekraft er forankret i en bærekraftpolicy som er vedtatt av Kameos øverste styre. Med grunnlag i denne politikken, har Kameo vedtatt tre rammeverk for det praktiske bærekraftarbeidet. Ett rammeverk gjelder hvordan vi i Kameo skal jobbe internt med bærekraft. De to siste rammeverkene handler om de investeringsmulighetene du finner på plattformen vår: grønne lån og likestillingsinvesteringer.

Basis i internasjonale rammeverk

Det finnes en lang rekke internasjonale rammeverk for grønne investeringer og grønne lån, for eksempel ICMA’s Guidelines for Green, Social and Sustainability Bonds, Loan Market Association’s Green Loan Principles og EUs såkalte taksonomi for bærekraftig finans. Hovedutfordringen med disse, sett fra Kameos ståsted, er at de i for stor grad tar hensyn bare til større selskaper, store lån og store banker: rammeverkene og kravene som stilles blir altfor komplekse og krevende å gjennomføre for mindre aktører – både på låntakersiden og for den som formidler eller yter lånet.

Så er det også slik at en betydelig del av Kameos portefølje består av ulike lån til fast eiendom. For fast eiendom finnes det en rekke aktører som engasjerer seg i bærekraftige bygg og bærekraftig drift. Den kanskje mest kjente er BREEAM, som er et rammeverk for sertifisering av bygg med tanke på byggenes miljøprestasjon.

Forenkling og tilpasning til Kameo og Kameos kunder

Kameo vurderte tidlig å legge BREEAM i kombinasjon med andre internasjonale rammeverk til grunn for sin vurdering av låntakerprosjekter som «grønne» eller bærekraftige. Vi skjønte raskt at det ikke var så enkelt: Et naturlig startsted for alle som jobber med bærekraft, er å fokusere på de områdene hvor man kan gjøre en forskjell. For de som jobber med finansiering på global basis, er det ikke unaturlig å fokusere på store lån til store selskaper som har store prosjekter. For de som jobber med bygg er det ikke unaturlig å fokusere på store byggeprosjekter med potensielt sett store avtrykk og dessuten er egnet til å få oppmerksomhet og dermed opinionspåvirkning. Kameo har foreløpig få kunder og prosjekter i denne gruppen aktører. Dessuten er Kameo en liten organisasjon, vi formidler lån der crowden får hele rentebetalingen, og vi kan gjøre lite eller ingenting med hensyn til endringer i låneavtale underveis i lånet. Dette har til sammen gjort det nødvendig å sette sammen en egen forenklet ramme for grønne Kameo-lån, basert på de internasjonale standardene, men forenklet og tilpasset størrelsen og ressursene hos både våre låntakere og i vår egen organisasjon.

Enkelt, forutsigbart, relevant og betydningsfult

De bærende hensynene i Kameos rammeverk er derfor: enkelt, forutsigbart, relevant og betydningsfullt. De to siste faktorene er like viktige som de to første. Kameo har signert Grønnvaskingsplakaten, og er opptatt av å sikre at de faktorene vi vektlegger ved kvalifikasjonen av et lån som «grønt», er relevant – altså at faktorene har reell betydning for bærekraftigheten i prosjektet og resultatet av prosjektet. For å sikre dette har Kameo fått med seg to eksperter på bærekraft for å kvalitetssikre både rammeverket og de konkrete prosjektene som måtte være relevante for slik grønnmerking på plattformen: Green Currency og Future Frogs/Nicolai Løvdal her og NowHow / Sven Collett. Du kan lese mer om samarbeidspartnerne våre her og her

Bærekraft er mer enn klima og miljø

Mange tenker på klima og miljø når de hører ordet «bærekraft». Men bærekraft er så mye mer. Klima er inkludering, det er sosial trygghet og fravær av fattigdom, det er tilgang på helsetjenester, tilgang på finansiering, velfungerende samfunn og rettssystemer og tilgang på utdanning. Bærekraft er også likestilling mellom kjønnene, og sikre kvinner eierskap og innflytelse på lik linje med menn, og å sikre kvinner tilgang på kapital for å realisere sine ideer og drømmer.

Kvinner har dårligere tilgang på kapital enn menn

Undersøkelser viser nemlig at kvinnelige gründere har mye vanskeligere tilgang på kapital enn det mannlige gründere har. Faktisk viser en rapport fra 2019 at kun 4% av norske selskaper som har mottatt investeringer fra såkorn og ventureselskaper, har kvinnelig gründer. Og det selv om hver tredje gründer her til lands er kvinne. I Norden, i 2018, var 88% av start-ups som mottok tidligfaseinvesteringer eid av kun menn.

Kvinner står i en særstilling i mangfoldsdebatten

Det er mange mangfoldsutfordringer i samfunnet, ikke minst innenfor finansiering. Heldigvis begynner betydningen av sammensatte team og ledelse, der både geografi, fagkunnskap, sosial bakgrunn, etnisk bakgrunn, kjønnsidentitet og personlighet å få oppmerksomhet i mangfolds­debatten. Men forskjellene mellom kjønnene i finansieringen av tidligfase og vekstfase er i en særegen posisjon. Problemstillingen gjelder ikke minst en meget stor del av befolkningen. Her hjemme har NHD og Kulturdepartementet etablert en egen handlingsplan for kvinnelige gründere, og flere private engle- og ventureinitiativ er tatt for bidra til kapitaltilgang til en stor gruppe gründere som tidligere har måttet klare seg med egenkapital og sitt eget nettverk for å komme i gang og for å vokse.

Dessuten er det forskning som indikerer at kvinner foretrekker å investere i prosjekter som er gründet eller ledet av kvinner. Ved å tilby flere investeringsmuligheter der kvinner har en sentral rolle, kan vi derfor også lykker med å få flere kvinner til å investere. En altfor liten andel av Kameos crowd er i dag kvinner. Og kvinner investerer i langt mindre grad enn menn generelt sett, hvilket har betydning for kvinners økonomiske posisjon i samfunnet.

Gender Investments og Kameos rammeverk for likestillingsinvesteringer

Bare siden 2019 har det dukket opp flere fond og investeringsmiljøer som gjør såkalte gender investments, dvs investerer i selskaper med kvinnelige gründere eller eiere, eller som på annen måte støtter kvinnelig eierskap, ledelse og innflytelse, eller som leverer varer eller tjenester som i særlig grad er egnet til å styrke kvinners posisjon og muligheter i samfunnet.

Kameos variant av dette er basert på et rammeverk der vi legger vekt på andel kvinnelige gründere og nåværende eiere i prosjektet, kjønnssammensetningen i styre og ledelse, kjønnssammensetningen i ansattegruppen, og i hvilken grad selskapet har kommittert seg til rapportering og indeksering som ledd i likestillingsarbeidet. Rammene for hva som er hensiktsmessig å legge vekt på, er basert på The G7 Development Finance Institutions of June 2018 og OECD’s report on gender investments of January 2020, og er kvalitetssikret i samarbeid med SHE.


Les vår bærekraftspolicy her: 

Har du spørsmål om Kameos rammeverk og langsiktige bærekraftstrategi? Ta kontakt på linn@kameo.no