Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Whistleblowing

Kameo har etablert en whistleblower-kanal gjennom tredjeparten Nordic Whistle, i samarbeid med advokatfirmaet Harvest Advokatbyrå AB. Gjennom denne kanalen kan hvem som helst tipse om alvorlige misligheter hos Kameo, helt trygt og anonymt. 

  • Del:

Tips som leveres gjennom kanalen mottas av Harvest Advokatbyrå gjennom Nordic Whistle.

Alle tips som kommer inn gjennom whistleblower-kanalen håndteres umiddelbart, og du får beskjed senest i løpet av 3 måneder om hvordan tipset er håndtert. Når du sender inn et varsel, kan du gjøre det anonymt, og Harvest Advokatbyrå (eller Kameo) vil da ikke kunne se hvem som har sendt varselet.


Hva kan rapporteres gjennom whistleblower-kanalen?

Whistleblower-kanalen erstatter ikke muligheten til å varsle nærmeste leder, dennes leder eller styret, Kameos General Counsel eller compliance-ansvarlige, om misligheter i Kameos virksomhet.

Gjelder forholdet alvorlige misligheter som det finnes en allmenninteresse av at blir håndtert, er whistleblower-kanalen en egnet varslingsmåte. Det kan for eksempel gjelde mistanke om bedrageri, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, brudd på arbeidsmiljøloven, trakassering eller brudd på hvitvaskingsregelverket. Forsøk på å skjule slike forhold kan også være alvorlige misligheter.

Mindre forseelser eller mer generell misnøye med tjenestene Kameo leverer, ønsker vi selvsagt også å ta imot. Gjelder henvendelsen din denne type forhold, ber vi deg likevel benytte vår alminnelige kundetjeneste eller eventuelt sende inn en klage. Du kan lese mer om dette her.


Hvordan rapporterer jeg gjennom whistleblower-kanalen?

Whistleblower-kanalen benyttes ved å bruke denne lenken. Du kommer da til en side der du kan beskrive de misligheter som du ønsker å varsle om.

Skriv så mye og fullstendig som mulig. Du kan legge ved dokumentasjon dersom du har det. Du avslutter og sender varselet ved å trykke på ”Skicka in”.

OBS! Når du sender inn varselet, vil du motta en kode som du oppfordres til å skrive ned. Det er SVÆRT VIKTIG at du skriver ned denne koden, fordi det er den eneste måten du vil få tilgang til varselet ditt og kunne lese svar fra den som tar imot varselet. Koden er din personlige kode, og kan ikke gjenskapes. Mister du den, kan du eventuelt varsle på nytt om samme forhold for å (gjen)skape en informasjonskanal med den som behandler varselet. Koden anvender du senere når du logger inn i systemet via https://nordicwhistle.whistleportal.eu:


Whistleblowing

Spørsmål om bruk av whistleblower-kanalen kan rettes til Nordic Whistles hjelpetjeneste på +46 844 687 424.


Hvordan håndteres varselet?

Varselet behandles i første hånd av advokater hos Harvest Advokatbyrå. Harvest gjør en habilitetsvurdering av hvem som kan håndtere varselet hos Kameo, og sender varselet deretter videre til den som Kameo har utpekt som mottaker. Harvest vil aldri sende varsel videre til en som er inhabil til å vurdere varselet basert på varselets innhold.

Den som har varslet mottar en bekreftelse på at varselet er mottatt senest 7 dager etter at varselet er sendt inn. Varselet registreres så i Kameos systemer. Kameo behandler videre varselet internt i tråd med interne skriftlige rutiner; eventuelt i samråd med eksterne parter, avhengig av varselets innhold. Kameo skal særlig vurdere hvem som bør involveres i behandlingen, troverdigheten i påstandene som fremmes, hvordan funn skal håndteres og hvordan dokumenter skal beskyttes mot innsyn. Varsleren har krav på tilbakemelding om hvordan varselet har blitt håndtert senest 3 måneder etter at varselet ble sendt inn. Styret underrettes alltid ved mottak av et varsel.


Hvilken beskyttelse har den som har varslet?

Den som har varslet skal ikke under noen omstendighet utsettes for noen negative konsekvenser eller ufordelaktig behandling som følge av varslingen. Den som varsler har alltid rett til å bevare sin anonymitet.


Hvordan håndteres personopplysninger?

Kameo er databehandler og ansvarlig for behandlingen av personopplysninger vi mottar gjennom varslingskanalen.

Formålet med behandlingen av slike personopplysninger, er å kunne tilby en anonym varslingskanal slik regelverket krever, motta varsler om alvorlige misligheter, utrede varsler og kunne vende tilbake til varsleren med spørsmål og tilbakemeldinger. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er berettiget interesse og rettslig forpliktelse, jf GDPR art 6 nummer 1 bokstav c og f.

Personopplysninger som ikke er relevant for mottak og behandling av varselet skal ikke hentes inn og skal snarest mulig slettes av Kameo.

All informasjon knyttet til en varsling lagres under særskilte sikkerhetstiltak hos Kameo. Gjelder varselet forhold som innebærer særlige personopplysninger (som straffbare forhold), sendes dokumentene til advokat for ekstern oppbevaring.

Du kan ellers lese om Kameos behandling av personopplysninger her.