Dessverre opplever vi akkurat nå problemer med å opprette nye investeringskontoer. Vi arbeider selvfølgelig på spreng med å løse dette. I mellomtiden kan du allikevel registrere deg med e-post og få tilgang til hele plattformen, hvor du kan lese om investeringsmulighetene vi tilbyr. Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no dersom du har spørsmål.

Investeringsrisiko

Enhver investering innebærer risiko. Det gjelder også når du låner ut dine penger via Kameo. Her har vi samlet et overblikk på risikoen du bør være oppmerksom på når du investerer via plattformen. Du finner også informasjon om hvordan Kameo arbeider med risikoen, samt hva du selv kan gjøre for å redusere din investeringsrisiko.

  • Kameos risikovurdering
  • Risikoklasse og rentenivå
  • Slik reduserer Kameo din risiko
  • Slik kan du selv redusere din risiko
  • Hva skjer dersom et lån misligholdes?

Generell investeringsrisiko

Forsinkede betalinger

Har du investert i et lån via Kameo følger dine rentebetalinger og avdrag betalingsplanen for lånet. Vi kan dog først utbetale pengene til deg når de er mottatt fra låntaker. Skjer det en feil i overførselen, eller pengene sendes for sent, kan du derfor oppleve forsinkede renter eller avdrag. 


Låntaker går konkurs

Uforutsette hendelser kan oppstå selv for seriøse selskaper. Dersom en låntaker ikke lengre kan dekke sine forpliktelser og går konkurs, kan du tape hele eller deler av din investering. Hvor stor del av dine investeringer du som investor får tilbakebetalt avgjøres primært av verdien av sikkerhetspakken for lånet.


Markedsrisiko

Markedskreftene utgjør også en risiko for dine investeringer. Fallende eiendomspriser kan for eksempel påvirke prosjektene og eiendomsutviklerne du låner ut til, slik at de ikke får solgt prosjektene eller føre til forsinkelse av tilbakebetalingen eller konkurs. Fallende priser vil også kunne svekke sikkerheten for lånet. Det kan føre til at pant som før markedsutviklingen innebar god sikkerhet, ikke lenger gir full dekning for investorenes krav.  

Valutasvingninger

Kameo tilbyr investeringsmuligheter på tvers av Skandinavia i lokal valuta. Investerer du på tvers av land og valuta, kan din investering synke eller stige i verdi avhengig av kursutviklingen.


Stengt plattform

Når du investerer via Kameo håndterer vi all administrasjon av betalinger og låneavtaler. Skulle det skje at Kameo går konkurs, eller plattformen stenger av andre årsaker, kan det bli komplisert å håndtere denne delen selv. Juridisk sett vil alle avtaler fortsatt være gjeldende da Kameo ikke inngår som en part i avtalene, og alle krav som investorene har mot låntaker vil overleve en nedleggelse av plattformen.


Ingen innskuddsgaranti

Pengene du overfører til og investerer via Kameo dekkes ikke av Bankens sikringsfond, og du kan ikke kreve erstatning fra fondet dersom du opplever tap på investeringene dine. Likvide midler på din Kameo-konto holdes på en klientkonto i DNB som er atskilt fra Kameos virksomhet. Disse midlene er derfor bare sårbare for en eventuell konkurs i DNB (Norges største bank)

Kameos risikovurdering

Alle lån som publiseres på Kameos plattform har gjennomgått en analyse og godkjenningsprosess i henhold til Kameos kredittpolicy. I analysen vurderes selskapet som søker lån, personene bak, selve prosjektet og ikke minst sikkerhetspakken som tilbys. Analysen resulterer i en risikoklasse (A-E), som også har betydning for rentenivået.


Som en del av analysen innhenter vi en ekstern kredittvurdering av låntaker og eventuelle kausjonister fra tredjeparter som UC og Bisnode. Kameo foretar ikke kredittvurderinger på egen hånd.


Når et lån publiseres på plattformen deler vi informasjon om selskapet, prosjektet og sikkerhetspakken med deg som investor.

 

Du bør selv evaluere informasjonen på prosjektsiden før du velger å investere. Merk at det er låntakeren som er ansvarlig for at prosjektinformasjonen er oppdatert og korrekt. Har du spørsmål til låntaker eller Kameos analyse i forbindelse med et lån, kan du bruke lånets Q&A-side.


Spesielt for eiendomsprosjekter

For alle eiendomslån vurderer vi lånets størrelse i forhold til eiendommens forventede verdi ved ferdigstillelse. Dette forholdet kalles belåningsgrad eller Loan to Value (LTV). En LTV på 70% betyr at de samlede lånene i eiendommen tilsvarer 70% av forventet verdi.

Risikoklasse og rentenivå

Rentesatsen er et uttrykk for hva vi vurderer som en rettferdig pris for risikoen du tar ved å investere i ett gitt lån, ut fra markedssituasjonen på det tidspunktet lånet publiseres. Derfor er vår risikovurdering helt avgjørende for renten vi tilbyr på et lån.

 Tabellen nedenfor viser minimumsrenten og forventet kredittap for hver risikoklasse.


Risikoklasse Minimumsrente* Forventet kredittap**
A 5 % 0,0 – 0,2 %
B 6 % 0,3 – 0,8 %
C 8 % 0,9 – 1,3 %
D 11 % 1,4 – 1,9 %
E 13 % 2,0 – 3,5 %

*Minimumsrente

Som navnet antyder er dette den laveste renten du normal vil finne i hver risikoklasse. Avvik kan forekomme, for eksempel på grunn av lokale markedshensyn. Du vil også se flere eksempler på høyere renter.

**Forventet kredittap

Det forventede kredittapet er det forventede gjennomsnittlige tapet i forhold til Kameos totale lånevolum for hver risikoklasse. Tapsprosentene forutsetter altså en spredning over hele Kameos portefølje.

Forskjellene i rentenivåene mellom risikoklassene er basert på et statistisk forventet tap beregnet for hele porteføljen. Det bygger blant annet på data fra UC som den statistiske risikoen for betalingsvanskeligheter og/eller konkurs knyttet til de forskjellige risikoklassene, samt en forventing om at investorene i gjennomsnitt får 70% av investeringene tilbake i de tilfeller der mislighold innebærer at vi må realisere sikkerhetene bak lånet.

Vår prosess for risikoanalyse

create_account

Innledende screening

Grunnleggende informasjon om låntaker hentes elektronisk, og screenes så basert på rapporter fra Experian og Bisnode. Kun bedrifter som har tilfredsstillende kredittscore godkjennes. 

Crowdfunding Kameo

Lånesøknad

Låntaker sender inn kompletterende informasjon for å ferdigstille lånesøknaden, herunder oppdatert regnskap, bankkontoutskrift, prosjektkalkyler, styre- og aksjonærinformasjon med mer.

Kreditbedömning

Analyse

Informasjonen fra lånesøknaden, våre samarbeidspartnere og fra intervjuet med låntakeren, gjennomgås og analyseres i vår egen kredittmodell. De viktigste faktorene er de eksterne rapportene fra Bisnode og Experian. 

aprove_offer

Publisering

Vår kredittkomite vurderer til slutt kredittanalysen, og godkjenner kredittscore og rentenivå. Deretter publiseres lånet på vår plattform. 

Slik reduserer Kameo din risiko

Kameo har en rekke prosedyrer og krav som bidrar til å redusere risikoen din som investor.

Krav om pant eller kausjon

Vi krever at det stilles pant og/eller kausjon for alle lån på Kameos plattform. Denne sikkerhetsstillelsen øker sjansen for at du som investor får hele eller deler av din investering tilbakebetalt i tilfeller der et lån ikke blir tilbakebetalt som planlagt. Pant kan være i form av eiendomspant, varelagerpant, factoring eller aksjepant, mens en kausjon kan være stilt av enten privatpersoner (ofte aksjonærer) eller andre selskap (f.eks. morselskap). Hvilken sikkerhetspakke som ligger bak et lån vil alltid være beskrevet på prosjektsidene.

Screening av låntakere

Vi gjør en omfattende kontroll av alle lånesøknader samt personene bak. Vi kan ikke garantere at vi eller våre kunder ikke blir lurt, men vi har innført en rekke prosedyrer for å avdekke eventuelle forsøk. Disse inkluderer blant annet screening i svindelregistre og sanksjonslister.

Begrenset LTV

Vi stiller krav til eiendomsprosjektenes belåningsgrad (LTV) for å sikre at prosjektene er i stand til å refinansiere eller hente inn salgsbeløpene som er nødvendige for å tilbakebetale lånet, og for å sikre at panteobjektet kan dekke full eller delvis tilbakebetaling ved et eventuelt tvangssalg. Har prosjektet en LTV på for eksempel 75% vil investorene kunne tåle en prisreduksjon på 25% før de påvirkes negativt. Både belåningsgraden og beregningen vil vises på lånets prosjektside.

Kredittkomité

Kameo har en kredittkomité med erfaring innenfor blant annet konstruksjon, regnskap, problemengasjement og jus som skal godkjenne lån innen de publiseres på plattformen. Denne godkjenningsprosessen er med på å kvalitetssikre vår risikovurdering og at vi streber etter en ensartet risikovurdering av alle låntakere og prosjekter.

Kapitalkrav

Kameo er underlagt krav om fri egenkapital og regelmessig rapportering til det danske Finanstilsynet, som en del av vår tillatelse som betalingsforetak. Kapitalkravet er til for å forsikre våre kunder om at vi har kapital til å administrere lånene på plattformen og sikre oss mot en eventuell konkurs. 

Separat klientkonto

Vi holder alle innbetalinger fra investorer, samt rente-og tilbakebetalinger fra låntakere, på en separat klientkonto i DNB. Dermed holdes dine penger adskilt fra Kameos egen virksomhet. Dine innskudd påvirkes derfor ikke av en eventuell konkurs i Kameo.

Långiveragent

Dersom en eller flere låntakere skulle få betalingsproblemer skal du ikke selv inndrive misligholdte lån. Långiveragenten vil håndtere hele prosessen og gjøre det de kan for å få tilbake så mye av din investering som mulig, herunder realisering av sikkerhetene. I Danmark og Sverige er Kameo selv långiveragent, mens i Norge er det Intrum Capital* som representerer alle investorene.

*Lindorff Capital byttet navn til Intrum Capital 28.10.2021.

Slik kan du selv redusere din risiko

Kameo gjør det vi kan for å holde deg så informert som mulig når du investerer i nye lån. Det er imidlertid alltid opp til deg selv å bedømme om risikoen i et lån er akseptabel. Derfor bør du alltid sette deg inn i prosjektene og selskapene du låner ut penger til, og ikke minst vurdere om du mener sikkerhetspakken bak lånet er sterk nok i tilfelle det skulle oppstå betalingsvanskeligheter.

Selv sunne selskaper kan komme i uforutsette problemer, det er dermed ingen garanti for at du vil få tilbakebetalt hele investeringen din.

Du kan gjøre deg selv mindre sårbar ved å spre dine utlån på mange forskjellige prosjekter og selskaper. Jo flere lån du investerer i, jo mindre betyr det for din samlede avkastning hvis et enkelt av dem gir et tap. Du må også huske at direkte lån gjennom crowdlending potensielt innebærer høy risiko, og at du bør sørge for at du har en total investeringsportefølje som også inkluderer andre og mindre risikofylte elementer.

Hva skjer dersom et lån misligholdes?

Når et lån i Norge misligholdes i 50 dager overdras långivernes låneandeler automatisk til Intrum. Ordningen sikrer at en profesjonell part innfordrer lånet, og har fleksibilitet til å finne den beste løsningen i hver sak. 

Etter en eventuell overdragelse av låneandelene til Intrum er det dessverre lite Kameo kan - og får lov - til å gjøre både i relasjon til låntaker og kausjonist, og i relasjon til lånet. Regelverket krever at Kameo forholder seg nøytral i forholdet mellom låntaker og långiver, og kan verken representere noen av partene eller ta side i forbindelse med inndrivelsen av et krav. Dette er også bakgrunnen for overdragelsesavtalen, der Intrum overtar låneandelene og på den måten blir eneste kreditor i lånet mot den misligholdende låntakeren. Som eneste kreditor, kan Intrum søke de løsninger som Intrum med all sin tvangsinndrivelses- og inkassoerfaring finner hensiktsmessig. Fordelingsnøkkelen der en viss andel av det inndrevne beløpet går til Intrum, gir samtidig Intrum et økonomisk insentiv til å søke en så effektiv inndrivelse som mulig. 

Dersom en frivillig løsning ikke er mulig på grunn av låntakers manglende evne eller vilje, forfølger vi investorenes krav gjennom rettslige tvangsprosesser i henhold til lokal lovgivning. Slike tvangsprosesser tar svært ofte ganske lang tid, og både konkurser og tvangssalg kan ta mer enn et år å gjennomføre. Lurer du på hvordan tap håndteres skattemessig, kan du lese mer om det her.