Investorer

Investorer

Hvordan setter man inn penger på sin Kameo-konto, og hvordan er de beskyttet? Få svar på investorenes ofte stilte spørsmål her.

 • Del:

Du kan opprette en konto her. Det er gratis å opprette konto hos Kameo, og vi tar ingen gebyrer fra våre investorer. Det kan derimot påløpe gebyrer fra banken din dersom du gjør utenlandsbetalinger. 

Noen av våre investorer har problemer med å finne IBAN og BIC/SWIFT som må legges inn når du oppretter kontoen. Du finner IBAN i din nettbank under kontobetingelser, detaljer e.l. om bankkontoen, og BIC/SWIFT står enten samme sted, eller under FAQ'en til banken din.

Se video for hvordan du oppretter en konto her

Du finner IBAN i din nettbank under kontobetingelser, detaljer e.l. om bankkontoen, og BIC/SWIFT står enten samme sted, eller under FAQ'en til banken din.

Du kan lese mer om hvorfor eiendomsprosjekter låner penger via Kameo her.

Når prosjektet åpner for investering kan du legge inn bud. Dersom du bruker pc ser du budfunksjonen til høyre på prosjektsiden, dersom du bruker mobil vil du se funksjonen nederst på prosjektsiden.  Det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder. Dersom lånet er 100% tegnet vil det ikke være mulig å legge inn bud, selv om lånet fortsatt er åpent for investering. Hvis noen skulle trekke budet sitt eller ikke betaler inn i tide vil det være mulig å legge bud igjen. Avsluttede lån er allerede utbetalt til låntaker, der vil det ikke være mulig å legge inn bud uavhengig av om lånet er fulltegnet eller ikke.

Når du investerer i et lån kan du velge mellom to betalingsmåter, som kan kombineres:

 1. Dersom du har penger på din Kameo-konto kan du betale investeringen direkte fra saldo
 2. Dersom du ikke har hele beløpet til å dekke budet tilgjengelig på din Kameo-konto kan du velge å betale hele eller deler av investeringen som en etterskuddsbetaling. Du har da tre (3) bankdager på å betale inn beløpet. Du vil få oppgitt betalingsinformasjon med unik betalingsreferanse og kontonummer du skal betale inn til så snart budet ditt er registrert.

Dersom du veksler mellom dine Kameo-kontoer for å dekke budet, mottar renter eller tilbakebetalinger innen de tre (3) bankdagene kan du oppdatere betalingsformen på prosjektsiden innen den opprinnelige fristen.

Nei, du skal kun bruke betalingsreferansen som er unikt for ditt bud. Denne brukes for at overføringen skal knyttes til investeringen du har gjort i det aktuelle prosjektet. Hvis budet slettes eller forfaller innen vi mottar innbetalingen din, settes beløpet automatisk inn på din Kameo-konto.

Hvis du har lagt inn et bud og deretter ønsker å betale med midler du har stående på din Kameo-konto går du inn på prosjektsiden til lånet, der finnes det en knapp for å betale fra tilgjengelig saldo. Denne knappen finnes kun om du har nok penger på saldo til å dekke hele budet.

Overføringer uten unik betalingsreferanse, vekslinger du har gjort mellom dine Kameo-kontoer eller innsettinger du gjør direkte til din Kameo-konto vil ikke automatisk overføres til utestående bud. Du er selv ansvarlig for å betale budet fra din saldo. Dette er kun mulig så lenge tegningsperioden er åpen, dersom den er stengt ber vi deg kontakte helpdesk for hjelp.

Du sletter budet ditt ved å gå inn på prosjektsiden til lånet, når du logger inn finner du link til prosjektsiden på pop-up'en med betalingspåminnelse, ellers finner du lånet under "aktuelle lån". Dersom du bruker pc vil du se budet ditt på høyre side, dersom du bruker mobil vil du se budet helt nederst på siden. Der finnes det en søppelbøtte-knapp du kan trykke på for å slette budet. 

Du endrer budet ditt ved å gå inn på prosjektsiden til lånet, når du logger inn finner du link til prosjektsiden på pop-up'en med betalingspåminnelse, ellers finner du lånet under "aktuelle lån". Dersom du bruker pc vil du se budet ditt på høyre side, dersom du bruker mobil vil du se budet helt nederst på siden. Der finnes det en pen/redigerings-knapp du kan trykke på for å endre budet. 

Hvis et lån ikke blir fulltegnet når tegningsperioden avsluttes vil Kameo snakke med låntaker om de ønsker å forlenge tegningsperioden, akseptere beløpet som det er eller avvise lånet, jf. våre vilkår pkt. 5.2.1. Dersom lånet avvises vil pengene dine automatisk bli tilgjengelig på din Kameo-konto.

Når du har betalt inn budet ditt vil beløpet først stå som reservert. Det vil først flyttes til investert under "min konto" etter at låneavtale er signert og pengene er utbetalt til låntaker. Ved noen tilfeller kan det være beløpet står som reservert over en lengre periode, fordi vi mangler en signering, pantet ikke er registrert e.l., rentene vil likevel løpe som normalt fra fem (5) bankdager etter tegningsperioden er avsluttet, uavhengig av om beløpet står som reservert eller investert. 

For å investere i prosjekter i Sverige og/eller Danmark må du opprette konto for den aktuelle valutaen inne på din profil, alt er tilknyttet din Kameo-brukerkonto, og du trenger dermed kun å opprette én Kameo-konto som du bruker til å logge inn på de forskjellige plattformene.

Vilkårene for å investere i Sverige og Danmark ligner på hverandre. Her kan du fritt investere via din Kameo-konto eller direkte innbetalinger. Renteinntekter og tilbakebetalinger vil bli stående på Kameo-kontoen din frem til du selv velger å ta de ut.

I Norge gjelder imidlertid særskilte vilkår som blant annet betyr at alle innskudd til din norske Kameo-konto, som ikke er tilknyttet et lån, blir utbetalt til din registrerte bankkonto ukentlig. I tillegg er det Lindorff Capital AS og ikke Kameo som opptrer som agent for långiverne dersom lånet misligholdes.

Les mer om særskilte norske vilkår her.

For å tilfredsstille krav fra det norske Finanstilsynet, har Kameo følgende utlånsbegrensninger i Norge:

 • Maksimalt utlån per kalenderår per långiver: 1 000 000 kroner;
 • Ingen långiver kan tegne seg for mer enn 20 % av et enkelt lån;
 • Renter fra utlånsbasert virksomhet må ikke overstige 50 % av en långivers samlede inntekter (dvs. samlede inntekter fra lønn, andre investeringer osv.).

Rentene utbetales månedlig under lånets løpetid. Dersom låntaker har tidligere lån gjennom Kameo vil rentedato normalt være oppgitt i plattformteksten på forhånd, hvis dette ikke er oppgitt vil første rentebetalingsdato være en måned etter at lånet er utbetalt til låntaker og senest fem (5) bankdager etter at tegningsperioden for lånet er avsluttet.

Du kan se den fastsatte datoen i betalingsplanen til prosjektet etter at lånet er utbetalt. Ved å gå inn på "min konto" og trykke på linken til prosjektet under investeringer kommer du inn til prosjektsiden til de lånene du har investert i.

I Norge har vi lokale krav som gjør at midler du har stående på Kameo-kontoen din og som ikke er tilknyttet et prosjekt automatisk blir overført til bankkontoen din ukentlig. I Sverige og Danmark blir de stående på din Kameo-konto frem til du reinvesterer eller selv ber om uttak.

Du kan se historikken for alle dine kontoer inne på "min konto". Under tilgjengelig for kjøp eller uttak kan du se alle overførsler til og fra kontoen.

Du kan veksle mellom dine Kameo-kontoer inne på "min konto". Du finner vekslingsfunksjonen under din primære konto hvor det står overføring mellom mine kontoer.

Her kan du velge avsender- og mottakerkonto, samt spesifisere beløpet du ønsker skal veksles. Det kan ta opp til to (2) bankdager før vekslingen er gjennomført. Vekslinger mellom dine Kameo-kontoer er gebyrfritt.

Inntekten du får i form av renter på lån beskattes som allmenn renteinntekt, og skal vises i selvangivelsen din. Kameo rapporterer alle opplysninger til Skatteetaten, og renteinntekter skal dermed være forhåndsutfylt i din skattemelding.

Når et lån er misligholdt i 60 dager eller mislighold på andre måter har inntrådt, overdras långivernes låneandeler automatisk til Lindorff. Ordningen sikrer at en profesjonell part innfordrer lånet, og har fleksibilitet til å finne den beste løsningen i hver sak.
Etter en eventuell overdragelse av låneandelene til Lindorff, er det dessverre lite Kameo kan – og får lov – til å gjøre både i relasjon til låntaker og kausjonist, og i relasjon til lånet. Regelverket krever at Kameo forholder seg nøytral i forholdet mellom låntaker og långiver, og kan verken representere noen av partene eller ta side i forbindelse med inndrivelsen av et krav. Dette er også bakgrunnen for overdragelsesavtalen, der Lindorff overtar låneandelene og på den måten blir eneste kreditor i lånet mot den misligholdende låntakeren. Som eneste kreditor, kan Lindorff søke de løsninger som Lindorff med all sin tvangsinndrivelses- og inkassoerfaring finner hensiktsmessig. Fordelingsnøkkelen gir samtidig Lindorff et økonomisk insentiv til å søke en så effektiv inndrivelse som mulig.

 I henhold til den avtalen Kameo har inngått med Lindorff om slik innfordring følger det at:
«Lindorff skal søke å inndrive overdratte fordringer hensynsfullt og på en for långiverne så effektiv måte som mulig. Lindorff skal opptre i långivernes beste interesse samlet sett og skal opptre lojalt overfor långiverne i valget av om, hvordan og når Lindorff skal foreta seg noe overfor låntaker. Kameo og Lindorff skal ikke avtale eller operere med ordninger som kan gi Lindorff tilskyndelse til å forfølge eller ikke forfølge krav på én måte fremfor en annen. Lindorff beslutter om, når og hvordan mislighold skal forfølges, og tar disse beslutningene alene og uten påvirkning fra Kameo. Lindorff er ikke bundet til inndrivelse gjennom konkurs eller annen tradisjonell tvangsfullbyrdelse dersom det etter Lindorffs syn er andre alternativer som er bedre egnet for å inndrive en så stor andel av fordringene som mulig og som etter en helhetsvurdering vil være til långivernes beste, herunder å innvilge låntaker henstand med betaling og/eller å inngå forliksløsninger.»

Etter en overdragelse vil låneforholdet derfor håndteres av Lindorff. I den grad Kameo skulle få grunn til å tro at misligholdet er forårsaket av ulovlige forhold fra noen part, vil vi naturligvis følge opp det. I så fall vil investorene bli informert. Investorene vil også få beskjed når det foreligger et sluttoppgjør etter Lindorffs inndrivelsesprosess.

Kameo kan ikke gi skatterådgivning, men siden skatt ved tap på fordring er noe vi ofte får spørsmål om, har vi samlet noe av den informasjonen som vi har funnet frem til på bl.a. Skatteetatens hjemmesider her:

Fradragsrett for tap følger i utgangspunktet av skattelovens § 6-2 andre ledd: "Det gis også fradrag for annet tap i virksomhet, herunder endelig konstatert tap på utestående fordring"

Forutsetningen for denne fradragsretten er at: 

 • fordringen har en tilstrekkelig tilknytning til næringsvirksomhet i skattelovens forstand (dvs, bl.a., at virksomheten er egnet til å gå med overskudd over tid); og
 • at tapet er endelig konstatert.

Hvorvidt din investering kan sies å være en del av næringsvirksomhet må vurderes konkret. Driver du næringsvirksomhet har du trolig en regnskapsfører som kan svare på om fradragsvilkårene for din virksomhet er oppfylt. Driver du ikke næringsvirksomhet, vil du ikke ha fradragsrett etter denne bestemmelsen. 

Kravet om at tapet er endelig konstatert er neppe oppfylt før konkurs er begjært åpnet, og muligens ikke før konkursprosessen er avsluttet.

Skatteloven § 9-4 jf § 9-3 gir også fradragsrett for tap på visse fordringer, også private fordringer. Bestemmelsen skiller mellom enkle fordringer og mengdegjeldsbrev. Vi noterer at enkelte andre norske plattformer ganske kategorisk legger til grunn at tap på fordringer mot låntakere via plattform gir fradragsrett Vi oppfatter likevel ikke fradragsretten som krystallklar. Som argument for fradragsretten kan det anføres at låneandelene er utstedt med standard og felles utforming, og låneandelene kan under visse vilkår omsettes. Uttalelser i forarbeidene til skatteloven taler dessuten for at man har ment å ramme rent private/personlige fordringer, hvor det det vil være svært vanskelig å føre kontroll med at tap faktisk er pådratt. 

 Tap knyttet til renter er derimot rimelig klart fradragsberettiget etter skatteloven § 9-4 jf § 9-3, fordi det er skatteplikt knyttet til gevinst også på enkle fordringer "dersom verdien av fordringen tidligere har vært regnet som skattepliktig inntekt eller har inngått i et gevinst/tapsoppgjør med skatterettslig virkning for fordringshaver".  

For å oppsummere en lang og teknisk redegjørelse:

 • Fradrag for tap krever i utgangspunktet at tapet er endelig konstatert. Det er for tidlig å konstatere endelig tap på dette lånet.
 • Har du investert i lån som del av virksomhet, vil du ha fradragsrett for tap på fordringen og på tapte renter
 • Har du investert i lån uten at det inngår i en "virksomhet", vil du ha fradragsrett på tape renteinntekter. Det er noe mer uklart om det også er fradragsrett for tap på fordringen - altså investeringen din, eller "hovedstolen", som låntaker skulle ha tilbakebetalt.