Investorer

Investorer

Hvordan setter man inn penger på sin Kameo-konto, og hvordan er de beskyttet? Få svar på investorenes ofte stilte spørsmål her.

 • Del:

Du kan opprette en konto her. Det er gratis å åpne en konto hos Kameo, og vi krever ingen gebyrer av investorene. Dog kan noen overførsler være pålagt gebyrer i banken.

Etter at et lån er utbetalt til låntakeren, utbetales rentene hver måned i lånets løpetid.

Rentebetalinger i danske og svenske kroner blir stående på din Kameo-konto inntil du aktivt utbetaler eller reinvesterer de. Hvis du mottar rentebetalinger på din norske Kameo-konto, utbetales disse automatisk til din bankkonto på ukentlig basis. Dette skyldes lokale lovkrav.

Hvis du er logget inn på Kameo, kan du klikke på ditt navn og gå til “Min konto”. Her har du adgang til historikken for alle dine kontoer hos oss. Under “Tilgjengelig for kjøp eller uttak” kan du se alle overførsler til og fra kontoen.

Hvis et lån ikke er 100% fulltegnet når tegningsperioden avsluttes, snakker vi med låntaker. Jf. våre vilkår kan låntaker i denne situasjonen velge å forlenge tegningsperioden, akseptere beløpet som det er eller avvise lånet. Avvises lånet vil pengene dine automatisk bli tilgjengelige på kontoen din. Uansett hvilken besluttning låntaker tar, vil du som investor i lånet få beskjed.

Når du investerer i et lån, kan du velge mellom to betalingsmåter (som kan kombineres): 

 1. Hvis du har penger på din Kameo-konto i samme valuta som lånet, kan du betale investeringen direkte fra kontoen
 2. Hvis du ikke har hele beløpet tilgjengelig på kontoen, kan du velge å betale hele eller deler av investeringen med en ny innbetaling, som skal være mottatt innen 3 bankdager. Når ditt bud er registrert, får du oppgitt en unik betalingsreferanse som skal brukes til innbetalingen. 

Hvis du overfører fra en valuta til en annen internt på Kameo, mottar en tilbakebetaling fra et lån eller på en annen måte får penger på kontoen etter at du har avgitt et bud, kan du oppdatere betalingsformen på lånesiden innen den opprinnelige fristen på 3 bankdager.

Den betalingsreferansen du får opplyst på lånesiden er unik for deg og ditt bud. Det er altså den eneste referansen du skal bruke for at en innbetaling kan knyttes direkte til din investering. Hvis budet slettes eller forfaller innen vi mottar innbetalingen din, settes beløpet automatisk inn på din Kameo-konto.

Det ligger en sikkerhetspakke bak alle lån på plattformen, f.eks. i form av pant i eiendom eller personlig kausjon. Blir en låntaker ute av stand til å tilbakebetale lånet, vil sikkerhetsagenten Lindorff Capital AS forsøke å realisere sikkerhetene på vegne av investorene. Sikkerhetspakken er dog ikke noen garanti for full tilbakebetaling, og det vil alltid være en risiko for at du mister hele eller deler av din investering.

Hvis du er logget inn på Kameo kan du klikke på navnet ditt og gå til “Min konto”. Her finner du vekslingsfunksjonen under din primære konto, under overskriften “Overføringer mellom kontoene mine”. 

Her kan du velge avsender- og mottakerkonto, og spesifisere beløpet som skal overføres i en av rutene, dette beløpet er styrende. Fra du ber om en overføring går det maks to bankdager før vekslingen er gjennomført.

Innbetalinger som ikke er merket med unik betalingsreferanse eller vekslinger til din konto overføres ikke automatisk til ubetalte bud. Har du penger på kontoen som du ønsker å bruke til et bud, kan du oppdatere betalingsmåten for budet på lånesiden. Dette er kun mulig så lenge tegningsperioden er åpen. Er tegningsperioden for lånet lukket, ber vi deg kontakte vår helpdesk.

Inntekten du får i form av renter på lån beskattes som allmenn renteinntekt, og skal vises i din skattemelding. Kameo rapporter alle opplysninger til Skatteetaten, og renteinntektene er derfor forhåndsutfylt i din skattemelding.

Vilkårene for å investere i Sverige og Danmark ligner på hverandre. Her kan du fritt investere via din Kameo-konto eller direkte innbetalinger, og pengene blir stående på kontoen inntil du utbetaler eller veksler de. 

I Norge gjelder imidlertid særskilte vilkår som bl.a. betyr at alle innskudd i norske kroner (som ikke er forbeholdt eller investert i lån) blir utbetalt til din registrerte bankkonto en gang i uken. Samtidig er det ikke Kameo, men Lindorff Capital AS som er agenten for långiverne dersom lån misligholdes. 

Les mer om særskilte norske vilkår her.

Når du oppretter en konto hos Kameo kan du legge til en svensk og/eller dansk konto på din profil. Du trenger dermed kun å opprette en Kameo-konto.

For å tilfredsstille krav fra det norske Finanstilsynet, har Kameo følgende utlånsbegrensninger i Norge:

 • Maksimalt utlån per kalenderår per långiver: 1 000 000 kroner;
 • Ingen långiver kan tegne seg for mer enn 20 % av et enkelt lån;
 • Renter fra utlånsbasert virksomhet må ikke overstige 50 % av en långivers samlede inntekter (dvs. samlede inntekter fra lønn, andre investeringer osv.).

Kameo kan ikke gi skatterådgivning, men siden skatt ved tap på fordring er noe vi ofte får spørsmål om, har vi samlet noe av den informasjonen som vi har funnet frem til på bl.a. Skatteetatens hjemmesider her:

Fradragsrett for tap følger i utgangspunktet av skattelovens § 6-2 andre ledd: "Det gis også fradrag for annet tap i virksomhet, herunder endelig konstatert tap på utestående fordring"

Forutsetningen for denne fradragsretten er at: 

 • fordringen har en tilstrekkelig tilknytning til næringsvirksomhet i skattelovens forstand (dvs, bl.a., at virksomheten er egnet til å gå med overskudd over tid); og
 • at tapet er endelig konstatert.

Hvorvidt din investering kan sies å være en del av næringsvirksomhet må vurderes konkret. Driver du næringsvirksomhet har du trolig en regnskapsfører som kan svare på om fradragsvilkårene for din virksomhet er oppfylt. Driver du ikke næringsvirksomhet, vil du ikke ha fradragsrett etter denne bestemmelsen. 

Kravet om at tapet er endelig konstatert er neppe oppfylt før konkurs er begjært åpnet, og muligens ikke før konkursprosessen er avsluttet.

Skatteloven § 9-4 jf § 9-3 gir også fradragsrett for tap på visse fordringer, også private fordringer. Bestemmelsen skiller mellom enkle fordringer og mengdegjeldsbrev. Vi noterer at enkelte andre norske plattformer ganske kategorisk legger til grunn at tap på fordringer mot låntakere via plattform gir fradragsrett Vi oppfatter likevel ikke fradragsretten som krystallklar. Som argument for fradragsretten kan det anføres at låneandelene er utstedt med standard og felles utforming, og låneandelene kan under visse vilkår omsettes. Uttalelser i forarbeidene til skatteloven taler dessuten for at man har ment å ramme rent private/personlige fordringer, hvor det det vil være svært vanskelig å føre kontroll med at tap faktisk er pådratt. 

 Tap knyttet til renter er derimot rimelig klart fradragsberettiget etter skatteloven § 9-4 jf § 9-3, fordi det er skatteplikt knyttet til gevinst også på enkle fordringer "dersom verdien av fordringen tidligere har vært regnet som skattepliktig inntekt eller har inngått i et gevinst/tapsoppgjør med skatterettslig virkning for fordringshaver".  

For å oppsummere en lang og teknisk redegjørelse:

 • Fradrag for tap krever i utgangspunktet at tapet er endelig konstatert. Det er for tidlig å konstatere endelig tap på dette lånet.
 • Har du investert i lån som del av virksomhet, vil du ha fradragsrett for tap på fordringen og på tapte renter
 • Har du investert i lån uten at det inngår i en "virksomhet", vil du ha fradragsrett på tape renteinntekter. Det er noe mer uklart om det også er fradragsrett for tap på fordringen - altså investeringen din, eller "hovedstolen", som låntaker skulle ha tilbakebetalt.

Når et lån er misligholdt i 60 dager eller mislighold på andre måter har inntrådt, overdras långivernes låneandeler automatisk til Lindorff. Ordningen sikrer at en profesjonell part innfordrer lånet, og har fleksibilitet til å finne den beste løsningen i hver sak.
Etter en eventuell overdragelse av låneandelene til Lindorff, er det dessverre lite Kameo kan – og får lov – til å gjøre både i relasjon til låntaker og kausjonist, og i relasjon til lånet. Regelverket krever at Kameo forholder seg nøytral i forholdet mellom låntaker og långiver, og kan verken representere noen av partene eller ta side i forbindelse med inndrivelsen av et krav. Dette er også bakgrunnen for overdragelsesavtalen, der Lindorff overtar låneandelene og på den måten blir eneste kreditor i lånet mot den misligholdende låntakeren. Som eneste kreditor, kan Lindorff søke de løsninger som Lindorff med all sin tvangsinndrivelses- og inkassoerfaring finner hensiktsmessig. Fordelingsnøkkelen gir samtidig Lindorff et økonomisk insentiv til å søke en så effektiv inndrivelse som mulig.

 I henhold til den avtalen Kameo har inngått med Lindorff om slik innfordring følger det at:
«Lindorff skal søke å inndrive overdratte fordringer hensynsfullt og på en for långiverne så effektiv måte som mulig. Lindorff skal opptre i långivernes beste interesse samlet sett og skal opptre lojalt overfor långiverne i valget av om, hvordan og når Lindorff skal foreta seg noe overfor låntaker. Kameo og Lindorff skal ikke avtale eller operere med ordninger som kan gi Lindorff tilskyndelse til å forfølge eller ikke forfølge krav på én måte fremfor en annen. Lindorff beslutter om, når og hvordan mislighold skal forfølges, og tar disse beslutningene alene og uten påvirkning fra Kameo. Lindorff er ikke bundet til inndrivelse gjennom konkurs eller annen tradisjonell tvangsfullbyrdelse dersom det etter Lindorffs syn er andre alternativer som er bedre egnet for å inndrive en så stor andel av fordringene som mulig og som etter en helhetsvurdering vil være til långivernes beste, herunder å innvilge låntaker henstand med betaling og/eller å inngå forliksløsninger.»

Etter en overdragelse vil låneforholdet derfor håndteres av Lindorff. I den grad Kameo skulle få grunn til å tro at misligholdet er forårsaket av ulovlige forhold fra noen part, vil vi naturligvis følge opp det. I så fall vil investorene bli informert. Investorene vil også få beskjed når det foreligger et sluttoppgjør etter Lindorffs inndrivelsesprosess.