Oppdaterte vilkår for Kameo Norge

Som en del av tilpasningen til de regulatoriske krav fra Finanstilsynet i Norge vil vi lansere nye vilkår for Kameo Norge. Vilkårene trer i kraft  ved relansering av vår norske plattform, og du må da som långiver godkjenne de nye vilkårene ved innlogging på plattformen. Ytterligere nytt materiale som f.eks. standard låneavtale og overdragelsesavtale med Lindorff må også godkjennes sammen med de nye vilkårene. Kameo vil, som en nøytral part mellom låntaker og långiver, formidle lån med sikkerhet som tidligere. Vi vil fortsette å legge til rette for finansiering av skandinaviske småbedrifter og å skape et nytt investerings-alternativ for små og store investorer.

Les mer

Konsesjon som betalingsforetak

Kameo ApS har konsesjon som betalingsforetak fra Finanstilsynet i Danmark, og opererer i Sverige og Norge gjennom filialer.

Konsesjonen som betalingsforetak innebærer at Kameo kan håndtere inn- og utbetalinger via en klientkonto basert på låneavtalene som inngås på plattformen. I forbindelse med en låneauksjon håndterer Kameo innbetalinger fra långiverne, og utbetaler disse samlet til låntaker når låneauksjonen er avsluttet. Kameo fordeler renter og avdrag pro-rata basert på långivernes andel i et lån, og betaler ut beløpene fortløpende til den enkelte långiver.

En konsesjon fra det danske Finanstilsynet innebærer en rekke krav. Vi har derfor innført nødvendige interne compliance-rutiner, og samarbeider med ledende eksterne rådgivere for å være sikker på at vi møter kravene. Våre viktigste samarbeidspartnere er BankID, DNB, FCG, KPMG, Nordic Trustee, Trapets, Bisnode og våre juridiske rådgivere Delphi og Kluge.

En sentral del av konsesjonen er et kapitalkrav, som innebærer at vi må rapportere til det danske Finanstilsynet at vi har tilstrekkelig med egenkapital. Kapitalkravet skal bidra til å sikre at Kameo har nok kapital til å møte våre forpliktelser og motstå uventede tapshendelser (slik som for eksempel en vanskelig finansiell situasjon).

Kameo ApS, med organisasjonsnummer 36490896, har opprinnelig en konsesjon fra det danske Finanstilsynet.  

Kameo Svensk Filial, med organisasjonsnummeret 516410-0454, er en del av Kameo APpS og har tillatelse fra det svenske Finanstilsynet til å tilby betalingstjenester i Sverige.

Kameo Norwegian Branch, med organisasjonsnummeret 916 253 192, er en del av Kameo ApS og er registrert som låneformidler hos det norske Finanstilsynet.

Registrert låneformidler

I tillegg til konsesjonen som betalingsforetak, er Kameo registrert låneformidler. Som låneformidler skal Kameo være en uavhengig mellommann mellom låntakere og långivere, og  ivareta både långivers og låntakers interesser, jf. Finansforetaksloven § 2-18 annet ledd og finansavtaleloven §§ 76 og 77.

Kameo stiller plattformen til disposisjon slik at avtaler om lån og tilbakebetaling kan inngås mellom låntakere og långivere ved bruk av standardavtaler (se Kameos standardavtaler her). Låneformidling er en registreringspliktig virksomhet og alle virksomheter som skal drive låneformidling skal registrere seg hos Finanstilsynet. 

Begrensninger av utlån

Å yte lån for egen regning betraktes i utgangspunktet som finansieringsvirksomhet, jf. Finans-foretaksloven § 2-1 annet ledd. Långivere som yter lån gjennom en folkefinansieringsplattform som Kameo kan anses å drive konsesjonspliktig finansieringsvirksomhet hvis ikke finansieringen faller inn under unntaket i finansforetaksloven § 2-1 tredje ledd bokstav (f) om finansiering i enkeltstående tilfeller.

Det er Kameos ansvar som låneformidler å påse at vi ikke medvirker til at långiverne på plattformen vår driver konsesjonspliktig virksomhet. Kameo overvåker og fører statistikk på all utlånsaktivitet, og vil kontakte långivere som nærmer seg gjeldende begrensninger eller hvor Kameo har mistanke om långiveren bedriver utlån på systematisk vis utover enkeltstående tilfeller. Dette vil være basert på en helhetlig vurdering av hver långivers samlede utlånsaktivitet. Det er viktig at långivere som er usikre på långiverbegrensningene, sin egen aktivitet, eller annet som er tilknyttet dette, kontakter Kameo eller Finanstilsynet for å få mer informasjon.

Kameos forretningsmodell baserer seg på at långiverne (investorene) på plattformen innestår for at de ikke driver konsesjonspliktig virksomhet. Kameo har derfor nå innført følgende begrensninger på utlånsaktivitetene (investeringene) på den norske plattformen:

 • Maksimalt utlån per kalenderår per långiver: 1 000 000 kroner;
 • Ingen långiver kan tegne seg for mer enn 20 % av et enkelt lån;
 • Renter fra utlånsbasert virksomhet må ikke overstige 50 % av en långivers samlede inntekter (dvs. samlede inntekter fra lønn, andre investeringer osv.).

Kameo vil løpende vurdere behovet for ytterligere begrensninger av långivernes utlån for å etterleve kravene.

Långiveragent

Inkassopartner

Som registrert låneformidler hos Finanstilsynet, må Kameo være nøytral og ikke representere en part i en låneavtale. Dette vil fremover bli gjort av Lindorff Capital AS (Lindorff), regulert i egne avtaler mellom långiverne i et lån og Lindorff. Kameo kan derfor ikke lenger representere långiverne dersom et lån skulle gå i mislighold. Lindorff vil kjøpe det misligholdte lånet fra långiverne, og forsøke å drive inn lånet blant annet ved å realisere stilt sikkerhet. Det som drives inn fordeles mellom Lindorff og långiverne.

Legg merke til at overdragelse av et misligholdt lån innebærer kostnader for långiverne (trekkes fra beløpet som drives inn). Faktiske kostnader avhenger blant annet av lånets risikoklasse samt lånets og sikkerhetens kompleksitet. Samtidig vil samarbeidet med Lindorff, en av Nordens mest profesjonelle aktører innenfor inkassorelaterte tjenester, øke sannsynligheten for at et mislighold lån blir drevet inn.

Følgende endringer trer nå i kraft:

 • Kameo er ikke lenger agent for långiverne. Lindorff er långiveragent.
 • Sikkerheter vil ikke utstedes til Kameo på vegne av långiverne, men til agenten Lindorff. Det betyr at panthaver som registrerer sikkerhetene på vegne av långiverne vil være Lindorff.
 • Kameo representerer ikke långiverne ved avtaleinngåelse. Långivere inngår nå selv avtale direkte ved klikk-aksept når bud avgis.
 • Kameo har ingen fullmakt til å forhandle eller endre låneavtalene på vegne av långiverne.
 • Kameo vil ikke representere långivere i en eventuell rettsak. Lån som misligholdes overdras til Lindorff som følger opp og forsøker realisere sikkerhetene.

Les mer om samarbeidet med Lindorff her.

Ny budfunksjon og rutiner for inn- og utbetalinger

For å tilpasse oss de norske kravene, er Kameos budfunksjon samt prosessene for inn- og utbetalinger oppdatert. Fra og med nå vil følgende gjelde på den norske plattformen:

 • Alle långivere må avgi bindende bud før overføringer til Kameos klientkonto;
 • Ved avleggelse av bud inngår långivere også agent- og overdragelsesavtaler med Lindorff;
 • Foretaket vil ikke lenger ha kapital stående på klientkontoen som ikke er direkte knyttet til et avgitt bud eller inngått låneavtale (betalingsoppdrag);
 • Rente- og avdragsbetalinger vil utbetales til långivere fortløpende og uten opphold.

Det betyr i praksis at det fra nå av vil det ikke være mulig å overføre penger til Kameos klientkonto uten at innbetalingen er knyttet til et spesifikt bud i en låneauksjon, altså vil långivere ha en saldo på 0 på Kameo-kontoen før budet.

Videre betyr det at långivere må sette inn beløp som tilsvarer budet. Overføres for eksempel for mye, vil overskytende bli betalt tilbake. Når du avgir et bud og inngår en bindene låneavtale med låntaker og långiveragenten, Lindorff, vil du få opplysningene du trenger for å gjennomføre overføringen, blant annet kontonummer, betalingsinformasjon og betalingsfrist.

Dersom du ikke setter inn beløpet som tilsvarer budet ditt etter 3 bankdager, vil budet kanselleres.

Vi har ikke lenger mulighet til å oppbevare midler som ikke er knyttet til en låneavtale på vår klientkonto. Derfor vil renter og avdrag bli utbetalt til din registrerte bankkonto fortløpende. Det betyr også at flere lån fra og med nå vil ha kvartalsvis eller halvårlige rentebetalinger istedenfor månedlige, og enkelte lån vil kunne ha en høyere minsteinvesteringsbeløp (for eksempel 5 000 kroner).

Håndtering av penger

Hantering av pengar

For å opprettholde kravene i vår konsesjon, følger vi strenge rutiner for håndtering av våre investorers penger. Når du gjør en overføring til din Kameo-konto, går pengene inn på en avsperret klientkonto hos DNB. Denne kontoen er adskilt fra Kameos egne konti og eiendeler. Alle våre kunders midler holdes på denne klientkontoen, men knyttes til hver kunde med de unike Kameo-kontonumrene. 

Midler på klientkontoen påvirkes ikke om Kameo skulle gå konkurs, de tilhører deg. Så snart du investerer i et lån, er det imidlertid en risiko for at du kan tape deler av eller hele investeringen. Alle inn- og utbetalinger til Kameo (og klientkontoen) er sikre og beskyttes som vanlige bankoverføringer. 

Vi har utviklet et eget IT-system som vi bruker for å håndtere alle transaksjoner til og fra klientkontoen på en sikker måte. Når et lån tilbakebetales, eller en rentebetaling gjøres, beregner og fordeler vårt system korrekte beløp til alle långivere automatisk. Kameos styre kontrollerer jevnlig klientkontoen og vårt system, og alle transaksjoner blir årlig revidert av våre revisorer KPMG og Deloitte. 

Håndtering av informasjon

Säkerhet

Vi vil gjerne være en døråpner til finansmarkedet. Vi forsøker derfor så godt vi kan å være åpne, og vise alle våre lån uansett om de går bra eller dårlig. Vi tror at mer åpenhet vil føre til at vi blir en mer attraktiv plattform. Vi må også tilfredsstille en rekke krav, blant annet fra Finanstilsynet. Det betyr at vi må samle inn en del informasjon fra våre kunder. All persondata behandles konfidensielt og adskilt fra tredjeparter i tråd med persondataloven.  

Ingen andre investorer på plattformen vil kjenne til de øvrige investorenes identitet. All informasjon som lagres er konfidensiell og ingen tredjepart har tilgang uten vår godkjennelse. All informasjon lagres i minimum fem år, som er i tråd med myndighetenes krav. Om Kameo skulle gå konkurs eller på andre måter ikke lenger være operativ, kommer all informasjon til å være på vår server og våre juridiske rådgivere vil kunne administrere og håndtere de siste rente- og nedbetalinger. 

All kundedata lagres på vår server som administreres av Ipeer, et datterselskap av Telia. Serverens fysiske lokasjon er et driftssenter i Karlstad, og den er gjenstand for løpende vedlikehold og sikkerhetsovervåking. Det tas jevnlige backup. 

Våre nettsider er beskyttet med kryptering og vår nettsides sikkerhetsløsning er den samme som blant annet benyttes av Nasa, Interpol og Oslo Børs. Både serveren og vårt system, inkludert våre underleverandører, er gransket av relevante myndigheter og godkjente i forbindelse med vår konsesjonssøknad. 

Kameo er ansvarlig for eventuelle personopplysninger som kundene oppgir til Kameo. Personopplysninger som Kameo er ansvarlige for vil behandles i tråd med Kameos personvernserklæring. Les mer her

Tiltak mot hvitvasking

returns

Kameo er under det danske Finanstilsynets løpende tilsyn, og for å tilfredsstille kravene i konsesjonen har vi innført tiltak for å unngå hvitvasking og terror-finansiering gjennom plattformen. Derfor er kundekontrollen og ID-verifiseringen så viktige.

Vi jobber hardt med vår kundekontroll (know-your-customer), og forsikrer oss blant annet om at vi kjenner våre kunders identitet og hvor pengene kommer fra. Av samme grunn har vi også innført rutiner for å overvåke aktiviteter og rutiner på vår plattform. Vi håper og tror at du har forståelse for våre tiltak, selv om det innebærer at registreringsprosessen kan oppleves som noe tungvint. All mistenkelig aktivitet vil bli politianmeldt. 

Vi samarbeider med blant annet våre juridiske rådgivere, revisorer,  Trapets og DNB for å sikre oss at vi alltid følger gjeldende regler mot hvitvasking og terrorfinansiering.